Návrh VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch

30. mája 2016 20:250 komentárovZobrazené: 242 x
Návrh VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch

Dôvodová správa k návrhu VZN

Návrh VZN bol spracovaný v zmysle príslušných ustanovení nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a jeho vykonávacích predpisov (najmä Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch) a na základe povinnosti obce podľa § 135 ods. 15 zákona o odpadoch uviesť VZN do súladu s týmto zákonom do 30.06.2016. Účelom návrhu VZN o komunálnych odpadoch nie je prijímať zásadné zmeny v systéme zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, ale hlavne zosúladenie VZN s novou odpadovou legislatívou.

Novým zákonom o odpadoch sa zaviedol princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov na vyhradené výrobky (obaly a neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky a vozidlá). Týmto princípom sa zaviedla povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku postarať sa o svoj výrobok počas celého životného cyklu, teda aj o odpad, ktorý z výrobku vznikne a financovať triedený zber týchto vyhradených výrobkov. Výrobcovia si svoje vyhradené povinnosti môžu plniť individuálne, kolektívne – založia tzv. OZV (Organizáciu zodpovednosti výrobcov) alebo prostredníctvom tretej osoby (iba pri batériách a akumulátoroch). Výrobcovia sú nielen zaviazaní financovať triedený zber, ale aj povinní postarať sa o celé množstvo vytriedených zložiek KO. To však neznamená, že obec prestáva byť zodpovedná za nakladanie s KO na svojom území. Obec je aj naďalej zodpovedná za nakladania s KO a DSO. OZV však je oprávnená overovať funkčnosť a nákladovosť triedeného zberu a na základe svojich zistení navrhovať obci a zberovej spoločnosti zmeny systému triedeného zberu. Z pohľadu obce je najdôležitejším vyhradeným prúdom odpadu odpad z obalov (papier a lepenka, plasty, sklo, kovy a kompozity) a neobalových výrobkov, lebo tohto odpadu vzniká v rámci komunálnych odpadov najväčšie množstvo. Obec je povinná uzavrieť pre prúd obalov a neobalov zmluvu iba s jednou OZV. S touto istou OZV je tiež povinná uzavrieť zmluvu zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva triedený zber odpadov. V Košeci je to Obec Košeca. Pre vyhradené prúdy (elektrozariadenia a batérie) môže obec uzavrieť aj viacero zmlúv s OZV. Na pneumatiky a vozidlá obec zmluvy s OZV neuzatvára, lebo sa nejedná o zložky komunálnych odpadov.

Pri triedenom zbere odpadov z obalov a neobalových výrobkoch (papier, plasty, sklo, kovy, kompozity) boli vykonávacou vyhláškou jednoznačne stanovené farebné označenia pre jednotlivé zložky. V Košeci to má dopad najmä na komoditu kompozitov (VKM – viacvrstvové kombinované materiály), kde je ustanovená oranžová farba. Táto zložka sa už nemôže zberať spolu s papierom a lepenkou. Návrh VZN stanovuje, že pri zbere od rodinných domov sa táto zložka bude zberať samostatne (v zviazaných balíčkoch alebo vlastných škatuliach) a to počas zberu kovov a skla. Pri bytových domoch sa kompozity budú zberať spoločne s kovmi, nakoľko aj jednej aj druhej komodity nie je veľa a bolo by neúčelné používanie dvoch samostatných zvonových kontajnerov. Vzhľadom na povinnosť dodržiavania farebnej odlišnosti jednotlivých triedených zložiek bude potrebné na červený zvon pre zber kovov umiestniť minimálne oranžovú nálepku s rozmermi min. 20 x 25 cm, na ktorej bude uvedené, že daný zvonový kontajner slúži aj na zber kompozitov (VKM).

Pri zbere zmesového KO sa nenavrhujú žiadne zmeny systému zberu, len sa spresňujú podmienky jeho vykonávania a bližšie špecifikujú povinnosti jeho pôvodcov ako aj zákazy, ktoré odpady nie je dovolené ukladať do nádob na zmesový KO. Vzhľadom k tomu, že zmesový KO nevzniká len v domácnostiach, kanceláriách a pod., ale aj pri pohybe osôb na verejných priestranstvách, VZN definuje aj uličné smeti a určuje miesta, kde ich treba ukladať. Tiež sa stanovuje, kde je potrebné ukladať psie exkrementy (alebo iných domácich zvierat).

Zákonom o odpadoch a jeho vykonávacou vyhláškou sa zaviedli definície zberného dvora a malej kompostárne, zadefinovali sa odpady, ktoré je možné v týchto zariadeniach odovzdávať a aj okruhy osôb, ktoré sú oprávnené v nich odovzdávať komunálne odpady. Prevádzkovateľ zberného dvora (Obec Košeca) podľa doterajších predpisov je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora do 30.06.2016. Návrh VZN počíta s tým, že na zbernom dvore bude možné okrem doteraz odsúhlasených druhov odpadov odoberať aj všetky kategórie elektroodpadov z domácnosti a batérií a akumulátorov (vrátane nebezpečných) a aj všetky oddelene zbierané zložky KO s obsahom škodlivín. Za týmto účelom však bude potrebné vybaviť zberný dvor vhodným skladovacím priestorom, ktorý zabezpečí ochranu pred pôsobením vonkajších vplyvov, zabráni únikom znečisťujúcich kvapalných látok a zbernými nádobami, ktoré budú odolné voči mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom. Náklady na zabezpečenie uvedených vecí sa odhadujú na úrovni okolo 2 000 – 3 000 €. Ak by nebol zberný dvor vybavený skladovacím priestorom na zber odpadov s obsahom škodlivín, musela by obec min. 2x ročne organizovať a financovať kalendárové mobilné zbery týchto odpadov.

Návrh VZN počíta so zriadením malej kompostárne v areáli bývalej tehelne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorína (do 100 ton ročne). Malá kompostáreň je síce v zmysle zákona o odpadoch zariadením na zhodnocovanie odpadov, ale na jej prevádzkovanie nie je potrebný súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Potrebná je len registrácia u tohto orgánu. Vykonávacou vyhláškou k zákonu o odpadoch sa vyšpecifikovali podmienky, za ktorých je možné prevádzkovať malú kompostáreň. Môže byť zriadená len mieste, ktoré spĺňa najmä tieto kritéria: vzdialenosť najmenej 50 m od povrchových vôd, 100 m od zdroja pitnej vody a mimo ich ochranných pásiem, mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. Pri prevádzke malej kompostárne sa musí zamedziť vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného KO, zabezpečiť meranie teploty a zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do kompostovaného bioodpadu (napr. nepriepustnou textíliou). Areál bývalej tehelne predstavuje pre obec splnenie týchto podmienok a kritérií pri vynaložení malého objemu finančných prostriedkov a v krátkom časovom horizonte. Vzhľadom na obmedzené rozpočtované zdroje a personálne kapacity, ktorými obec disponuje, návrh VZN uvažuje s tým, že záhradné bioodpady sa nebudú prijímať priamo na mieste malej kompostárne, ale v neďalekom zbernom dvore (počas jeho prevádzkovej doby), odkiaľ sa v rámci možnosti bude priebežne premiestňovať pracovníkmi obce do malej kompostárne. Zriadenie malej kompostárne je veľmi potrebné, aby bola obec schopná bezproblémovo a pri minimálnych nákladoch zabezpečovať legislatívne povinnosti týkajúce sa biologicky rozložiteľného odpadu z údržby verejnej zelene a cintorína. Malá kompostáreň bude slúžiť aj občanom ako doplnok k systému domáceho, resp. komunitného kompostovania a ako prevencia pred nelegálnymi spôsobmi nakladania s týmto odpadom.

Obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov (tzv. „záhradný BRO“). Pri kuchynskom BRO musí obec na jednej strane zabezpečiť, aby každý obyvateľ mal k dispozícii zberovú kapacitu minimálne 250 l / obyv. ročne s frekvenciou zberu minimálne 1x za 14 dní. Zákon o odpadoch však ponúka obci 4 možnosti, kedy obec nemusí zabezpečovať zber kuchynského BRO. Vo VZN je potrebné uviesť, ktorú možnosť si obec uplatňuje. Návrh VZN počíta s možnosťou, že obec nemusí zaviesť zber kuchynského BRO ak preukáže, že min. 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Pri záhradnom BRO však žiadne výnimky z povinnosti zabezpečovať jeho zber nie sú. Obec musí zabezpečovať zber záhradného BRO z individuálnej bytovej výstavby buď 120 l zbernými nádobami s frekvenciou zberu min. 1x za 14 dní v mesiacoch marec až november, alebo musí zabezpečiť, aby každá domácnosť mala kompostovací zásobník na domáce kompostovanie. Návrh VZN počíta s druhou možnosťou, teda zabezpečovaním kompostovacích zásobníkov. V tejto súvislosti sa ustanovuje povinnosť, aby si pôvodcovia kuchynského alebo záhradného BRO skompostovali tieto svoje odpady v kompostovacom zásobníku, ktorý im zabezpečí obec (na náklady pôvodcu) alebo si ho môžu zabezpečiť aj od iného dodávateľa, prípadne si zhotoviť vlastný svojpomocne. Stredná cenová úroveň 1 ks plastového kompostovacieho zásobníka sa pohybuje od 50 – 100 €. Keďže každá domácnosť má svoje špecifiká (počet obyvateľov, (ne)príprava stravy, rozloha pozemku, atď.), nie je vhodné ustanovovať vo VZN konkrétny typ kompostovacieho zásobníka. Obec by mala zabezpečovať kompostovací zásobník až po konzultácii a dohode s konkrétnym pôvodcom BRO (individuálny prístup).

BRO (kuchynské a reštauračné) vznikajú aj u prevádzkovateľa kuchyne, ktorý je zodpovedný za nakladanie s nimi. Obec však má povinnosť vo VZN upraviť podrobnosti o nakladaní s týmito odpadmi.

Medzi BRO patria aj jedlé oleje a tuky a obec je povinná aj pre tento druh odpadu zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu. Návrh VZN stanovuje v akých fľašiach, pri akých zberoch a na akých zberných miestach je možné jedlé oleje a tuky odovzdať. Keďže zber jedlých olejov a tukov prostredníctvom špeciálnych nádob alebo kontajnerov na verejných priestoroch je dosť problematický a zberné možnosti sú dosť limitované, navrhuje sa možnosť odovzdať jedlé oleje a tuky aj na obecnom úrade a v školách (povereným zamestnancom), aby bola zabezpečená aspoň minimálna zberná sieť.

Významnou zmenou je v novom zákone o odpadoch povinnosť obce zaviesť množstvový zber drobných stavebných odpadov (DSO). Zákon taktiež zmenil a presne zadefinoval DSO, ako odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za KO a DSO. Pre vymedzenie DSO už nie je smerodajné jeho limitované množstvo (1 m3/občan/rok) ako tomu bolo podľa doterajšej legislatívy.

Pri elektroodpadoch z domácnosti, batériách a akumulátoroch sa okrem doterajších možností navrhuje rozšíriť systém triedeného zberu týchto zložiek KO aj o kalendárový zber, ktorý sa bude zabezpečovať 1x mesačne. Bude sa však týkať len elektroodpadov, ktoré nie sú veľmi malé (teda musia mať nad 25 cm) a len autobatérií. Tento zber sa nebude realizovať celoplošne, ale len od tých domácností, ktoré nahlásia svoju požiadavku na obecný úrad.

Keďže obec má v prevádzke zberný dvor nie je povinná vykonávať 2x ročne kalendárový zber objemných odpadov, preto zostáva zachovaná povinnosť odovzdávať objemné odpady na zbernom dvore. Keďže legislatíva nepozná definíciu objemných odpadov a v praxi sa za objemné odpady považujú aj odpady, ktoré by nemali byť zaraďované za objemné odpady, VZN navrhuje definíciu objemných odpadov, aby sa tento druh odpadu presnejšie špecifikoval a evidoval.

V prípadoch nezákonného umiestnenia odpadu (tzv. čierne skládky odpadov) je novinkou, že oznámiť takýto prípad orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.

Okrem zákazov skládkovania odpadových pneumatík a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov, ktoré už platili podľa predchádzajúceho zákona o odpadoch, sa vo VZN upravujú aj nové zákazy (zákaz skládkovania vytriedeného kuchynského a reštauračného biologicky rozložiteľného odpadu, zákaz skládkovania vytriedených zložiek KO, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, zákaz zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad a zákaz spaľovať KO na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach).

Návrh VZN implementuje zmeny zákona o odpadoch aj v oblasti priestupkov. Výška možných pokút za priestupky sa rapídne zvýšila zo 165,96 € na 1 500 €. Ide o viac ako 9-násobné zvýšenie možných pokút. Do VZN sa implementuje aj možnosť uložiť pokutu za porušenie VZN právnickej osobe alebo fyzickej osobne – podnikateľovi na základe zákona o obecnom zriadení a to do výšky 6 638 €. Oproti predchádzajúcemu zákonu o odpadoch sa v novom zákone čiastočne rozširuje okruh priestupkov. Novinkou je aj možnosť obce nariadiť prepadnutie veci – odpadu, ktorý je možné zhodnotiť – ktorá sa stáva majetkom obce. Navrhuje sa, aby výnosy pokút neboli iba príjmom rozpočtu obce, ale aby boli aj účelovo viazané na odpadové hospodárstvo s výnimkou zneškodňovania odpadov.

Vypracoval: Marek Kurinec, špecialista pre odpadové hospodárstvo obce

Značky:

Váš komentár