Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Košeca

14. júna 2013 08:240 komentárovZobrazené: 119 x
Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Košeca

Obec Košeca oznamuje, že v súlade s §§16, 11 a 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, začala obstarávať Územný plán obce Košeca.

Obec Košeca v tejto fáze sústreďuje územnoplánovacie a ostatné podklady, ktoré môže využiť pri vypracovaní Územného plánu obce Košeca a stanovuje ich záväznosť a spôsob použitia. Obracia sa preto na dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, organizácie, fyzické a právnické osoby, ako aj na občanov o spoluprácu. Vyzýva ich na poskytnutie tých podkladov a zámerov, ktoré môžu pomôcť pri riešení organizácie a využití celého katastrálneho územia obce.

Vaše námety, pripomienky ako aj príslušné podklady k obstaraniu Územného plánu obce Košeca zasielajte na adresu

Obec Košeca
obecný úrad
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

v termíne do 20. 7. 2013

Radomír Brtáň
starosta obce

Príloha:

Značky:

Váš komentár