Podklady starostu obce pre poslancov OZ na rokovanie (dotácie, projekty, investície)

10. marca 2017 08:080 komentárovZobrazené: 192 x
Podklady starostu obce pre poslancov OZ na rokovanie (dotácie, projekty, investície)

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň sa rozhodol zverejniť podklady, ktoré posielal poslancom OZ pri zvolávaní zasadnutia na deň 9. 3. 2017. Sami občania môžu vyhodnotiť, z ktorej strany vychádza snaha o komunikáciu a z ktorej strany viazne. Tieto navrhované body programu sú natoľko dôležité, že každý odklad znamená čoraz menšiu šancu na úspech našich žiadostí o získanie dotácie.

Podklady na prípravu poslancov obecného zastupiteľstva k zasadnutiu dňa 9. 3. 2017

(Hlavné body rokovania 1., 2., 3. z návrhu pozvánky)

 Vypracoval: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce

  1. Informácia starostu obce o možnostiach získania nenávratných finančných príspevkov pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach (dotácie, granty, …)

Predkladá: Mgr. Radomír Brtáň – starosta

V posledných dňoch a týždňoch som Vám posielal niekoľko e-mailov, na ktoré som zatiaľ nedostal žiadnu spätnú väzbu. Išlo o správy týkajúce sa možností získania nenávratných finančných príspevkov pre obec na základe vyhlásených (plánovaných) výziev.

Výzva č. 1: (e-mail zo dňa 27.2.2017)

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/19-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/

Aktuálne je „vonku“ nová výzva na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov.

Ak ešte máme nejaké fungujúce komisie, bolo by vhodné sa dohodnúť čo najskôr na stretnutí, aby prišlo k dohode, ktorú/ktoré budovy budeme chcieť v rámci tejto výzvy skúsiť (v hre je OcÚ a MŠ).

Stačí mi malý impulz, že je záujem väčšiny poslancov sa o to aspoň pokúsiť. Následne začnem konať. Impulzom chápem odporúčacie uznesenie pre OZ od poradných orgánov, aby ste mali rozhodovanie jednoduchšie a následné schválenie potrebných uznesení na OZ (samozrejme aj financovanie prípravy projektov atď). Ďakujem.

Výzva č. 2: (e-mail zo dňa 27.2.2017)

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/18-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-realizovane-mimo-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-18/

Tvoj e-mail z 22. 2. 2017 bol možno chcenou predzvesťou výzvy, ktorá bola zverejnená (odkaz na podrobnosti som nechal vyššie).

Táto téma protipovodňových opatrení bola jednou z priorít kandidátov v komunálnych voľbách 2014, tak pevne verím, že naďalej aj zostala.

Možno by bolo vhodné urobiť spoločné pracovné stretnutie k tejto výzve (aj za Tvojej účasti – ak bude záujem) a rozhodli by sme, ako túto problematiku posunúť ďalej (najlepšie až k podaniu žiadosti o dotáciu). V kópii e-mailu táto info ide aj pánovi Kravčíkovi, ktorý by bol určite veľmi vhodnou odbornou kapacitou pre naše rozhodovanie.

Ďakujem ešte raz za námet (podnet) a teším sa na stretnutie – návrh termínu nechám na dohode nás všetkých.

Okrem uvedených prípadov je možnosť sa uchádzať o nasledovné dotácie:

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-nakladanie-s-komunalnym-odpadom-a-nelegalne-skladky-oplz-po6-sc611-2017

————————————————————————————–

 http://dotacie.mfsr.sk/uvod

Možnosť získania dotácie cez SFZ – tribúny, ihriská, …? čakáme na zápisnicu komisie športu, školstva a mládeže, ktorá sa k tejto veci stretla už dávnejšie

https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/58/99/589919a6-51d3-4fa3-b97d-416b9f0cb594.pdf

  1. Informácia starostu obce o podaných žiadostiach na získanie dotácií a ich aktuálny stav

Predkladá: Mgr. Radomír Brtáň – starosta

 

Aj napriek nesúhlasnému stanovisku väčšiny poslancov k pripravenej žiadosti o získanie dotácie na vypracovanie novej územno-plánovacej dokumentácie starosta obce podal žiadosť osobne dňa 28.2.2017 na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

O výsledku žiadosti budeme poslancov informovať, ihneď ako budeme mať nové informácie.

Zmluva so zhotoviteľom novej územno-plánovacej dokumentácie bola podpísaná dňa      28. 2. 2017.

 

Obec Košeca podala ešte v roku 2016 žiadosť na Envirofonde s názvom: Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných

komunálnych odpadov

Výsledok zatiaľ nie je známy.

 

Obec Košeca sa zapojila aj do aktuálnej výzvy na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Výsledok zatiaľ nie je známy.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?start&language=sk&navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10953

 

Obec Košeca získala dotáciu vo výške 5.000,- EUR na doplnenie kamerového systému v obci. Zmluva o dotácii bude zo strany poskytovateľa podpísaná v najbližších dňoch a aktuálne pripravujeme obstaranie dodávateľa v zmysle projektu s názvom: Chránime Košecu – Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce Košeca

 

  1. Informácia starostu obce o rozpracovaných investičných aktivitách obce a ich aktuálny stav

Predkladá: Mgr. Radomír Brtáň – starosta

Obec Košeca v súčasnosti pripravuje všetky potrebné povolenia a dokumenty k investíciám:

Košeca – Nozdrovice, cesta na Ulici Za parkom, stavebné úpravy

Novostavba mosta a priľahlej komunikácie v obci Košeca (ulica Športovcov pri ŠA)

Práce bude možné začať v závislosti od počasia koncom marca/resp. začiatkom apríla 2017.

Hotový je projekt k investícii na Železničnej ulici – pripravuje sa začatie verejného obstarávania na dodávateľa predmetnej stavby.

Značky:

Váš komentár