POVODEŇ – škoda na majetku

11. júna 2013 14:072 komentáreZobrazené: 106 x
POVODEŇ – škoda na majetku

Občania, ktorým pri piatkovej povodni vznikla škoda na majetku môžu túto oznámiť obci do piatka 14. júna 2013. Potrebné tlačivo vám poskytneme na obecnom úrade, číslo dverí 6, alebo si ho môžte vytlačiť, je uverejnené na konci tohto oznamu.
Obecný úrad tieto oznámenia postúpi Obvodnému úradu životného prostredia, ktorý bude rozhodovať o náhradách za škody.
Druhý stupeň povodňovej aktivity bol odvolaný dňa 8.6.2013 (sobota) k 18.00 hod.

výňatok z vyhlášky č. 251/2010
§ 8
Vyhodnocovanie povodňových škôd
(1) Výšku povodňovej škody vyhodnocuje vlastník,
správca alebo užívateľ majetku, na ktorom vznikla povodňová
škoda. Výška povodňovej škody na majetku sa
odhaduje ako výdavok, ktorý sa vynaloží na uvedenie
poškodeného majetku do stavu, v akom bol v čase bezprostredne
pred povodňou podľa obvyklej ceny v príslušnom
regióne pred výskytom povodne. Do výšky povodňovej
škody sa nezahŕňajú výdavky na zveľadenie
povodňou poškodeného majetku.
(2) Povodňovou škodou na vodnom toku sú výdavky,
ktoré treba vynaložiť na obnovenie podmienok na plynulé
prúdenie vody v koryte vodného toku, odstránenie
zátarasy, nánosu, vrátenie vodného toku do jeho pôvodného
koryta, opravu opevnenia brehu alebo dna koryta,
stupňa alebo priečneho prahu v koryte, priečnej
stavby alebo pozdĺžnej stavby slúžiacej na koncentráciu
vodného prúdu, ochrannej hrádze, protipovodňovej
línie, alebo výdavky na sanáciu výmoľa na brehu alebo
na dne koryta.
(3) Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve,
správe alebo užívaní a jej výšku písomne oznámi
právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická
osoba (ďalej len „poškodený“) podľa § 19 ods. 6 písm. a)zákona do piatich pracovných dní od času odvolania
II. stupňa povodňovej aktivity.
(4) Poškodený v oznámení o vzniku a odhadnutej výške
povodňovej škody uvedie názov alebo meno, svoju
adresu, právny vzťah k poškodenému majetku, odhadnutú
výšku povodňovej škody a pri škode na
a) hnuteľnej veci uvedie druh veci, rozsah jej poškodenia,
a ak nejde o povodňovú škodu na bytovom zariadení
alebo na súčasti vybavenia stavby, aj miesto,
kde sa hnuteľná vec nachádzala v čase poškodenia
povodňou,
b) stavbe uvedie druh stavby, pridelené súpisné číslo
stavby, opis poškodenia, dátum vydania kolaudačného
rozhodnutia, stavebného povolenia alebo ohlásenia
stavebnému úradu,
c) pozemku uvedie druh pozemku, spôsob poškodenia
pozemku a výmeru poškodenej časti pozemku.

Značky:

2 komentáre

 • Hlas Košece

  Dobrý deň,

  to čo sa stalo je samozjerme pohroma ale teraz keď sa situácia ukludnila veľmi by ma zaujmalo :
  1. ako je možne že voda tiekla aj cez ulice cez ktore by normalne tiect nemohla hlavne okolo potravin pri zastavke a cez ostatne ulice smerom dole.
  2. Ako je možne že navezenie zatarasy pred obecny dom a miestnu krčmu ohrozilo a sposobilo škody na majetku ďalším obyvatelom Košece a riadnym platcom dani.
  3. Kto je zodpovedný za toto rozhodnutie (bod 2.) a kto sučasne za toto rozhodnutie nesie zodpovednosť.
  4. Ako je možne že ešte aj dnes 15.6.2013 je na niektorych uliciach stale bordel a čo s tým naše miestne zastupiteľstvo mieni robit.
  5. Aké budu dalšie krory a postupy, aby sa predišlo podobnej pohrome.

  Prial by som si ako obyvatel Košece, odpovede na tieto otazky spolu s tým dúfam že odpovede si zaslážia aj podobne povodnou postihnuty obyvatelia.

  S pozdravom Košeca

 • Hlas Košece

  Dobrý deň,

  mohol by som poprosiť o odpoveď zodpovedné orgány našej obce, starosta, alebo niekto zodpovedny ? Moja otazka bola adresovaná práve vám.

Váš komentár