Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

9. februára 2011 08:132 komentáreZobrazené: 97 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

17. februára 2011 /štvrtok/ o 15:00 /ZMENA/ 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí
Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. Úlohy v spracovaní a aktualizácii interných predpisov – štatút obce a odmeňovanie volených funkcionárov obce
Predkladá: Brtáň Radomír – starosta
2. Správa o hospodárení obce za rok 2010
Predkladá: Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie financií, investícií a rozvoja
3. Správa o činnosti správcu nájomných bytov v 12 bytovke
Predkladá: správca 12 b. j.
4. Správa hlavného kontrolóra za rok 2010 /podľa zákona SNR č. 369/1990 Z.z., do 60 dní po ukončení roku/
5. Úprava rozpočtov školy /schvaľovanie po aktualizácii normatívov/
Predkladá: Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie financií, investícií a rozvoja
6. Správa o kontrole plnenia opatrení NKÚ za 4. kvartál 2010
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

V Košeci, 06. 02. 2011

Radomír Brtáň
starosta

Značky:

2 komentáre

  • Dobrý deň , chcem sa spýtať prečo nieje k dispozícii foto-galéria za rok 2011 . Ďakujem

  • Silvia Makasová

    Fotogaléria nie je k dispozícií, nakoľko som k 1.1.2011 z časových dôvodov vypovedala dohodu o vykonávaní fotografických činností pre obec Košeca a z doterajších akcií nie sú zatiaľ dostupné žiadne materiály od prípadných fotografujúcich. Momentálne sa tento stav rieši a verím, že sa v budúcnosti opäť nájde niekto, kto sa tejto činnosti bude môcť naďalej plnohodnotne venovať. S. Makasová

Váš komentár