Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

13. januára 2012 09:560 komentárovZobrazené: 27 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

19. januára 2012 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí

Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. Zhodnotenie plnenia úloh za rok 2011
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta
2. Návrh hlavných úloh na rok 2012 – celková koncepcia
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta
3. Plán práce komisií OZ
Predkladajú: predsedovia komisií
4. Správa o hospodárení za rok 2011
Predkladá: Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie finančnej, investícií a
rozvoja
5. Prehodnotenie- aktualizácia a schvaľovanie rozpočtov na rok 2012: obec,
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ, ZUŠ, výhľadovo aj na roky 2013 a 2014
Predkladá: Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie finančnej, investícií a
rozvoja
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár