Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

20. septembra 2010 12:260 komentárovZobrazené: 43 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

23. septembra 2010 /štvrtok/ o 18:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí
Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ,
a) Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2010
Prekladá : Radomír Brtáň – starosta
b) TOZ Dní zvýšenej pracovnej aktivity
Predkladá : Mgr. Miroslava Švehlová – zástupca starostu
c) Správa o činnosti stavebnej komisie
Predkladá : Ing. Jaroslav Pápy – predseda komisie
d) Správa o činnosti správcu ŠA
Predkladá : Správca ŠA – p. Jaroslav Palček
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

V Košeci, 20. 9. 2010

Radomír Brtáň
starosta

Značky:

Váš komentár