Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

3. decembra 2010 10:420 komentárovZobrazené: 70 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam ustanovujúce slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa
16. decembra 2010 /štvrtok/ o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Košeci

Program:

1. Otvorenie zasadnutia,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie,
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva,
6. Vystúpenie novozvoleného starostu,
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov komisií,
10. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom,
11. Diskusia,
12. Záver.

Radomír Brtáň
starosta

Značky:

Váš komentár