Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

18. februára 2012 00:590 komentárovZobrazené: 40 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

23. februára 2012 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí

Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. Návrh hlavných úloh na rok 2012 – celková koncepcia
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta
2. Správa o hospodárení za rok 2011
Predkladá: Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie finančnej, investícií a
rozvoja
3. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2012 a výhľadovo na roky 2013, 2014
Predkladá: Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie finančnej, investícií a
rozvoja
4. Úlohy v spracovaní a aktualizácii interných predpisov
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta
5. Správa o činnosti správcu nájomných bytov v 12 bytovke
Predkladá : správca 12 b.j.
6. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.
polrok 2012
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár