Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

15. apríla 2011 08:300 komentárovZobrazené: 30 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2011 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí

Program:
1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania1. Návrh zápisu do obecnej kroniky
Predkladá : p. Pajgerová Mária – kronikárka
2. Správa o činnosti obecnej knižnice
Predkladá : p. Kozáková Ľudmila
3. Správa o činnosti sociálnej komisie a ZPOZ
Predkladá: p. Kalamenová Mária – predseda komisie
4. Správa o činnosti komisie pre šport, školstvo a mládež
Predkladá: Mgr. Popovičová Helena – predseda komisie
5. Schvaľovanie VZN č. 1/2011 a 2/2011
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár