Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

15. augusta 2011 10:380 komentárovZobrazené: 31 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. augusta 2011 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke

Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí
Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Hlavné body rokovania
1. Voľba hlavného kontrolóra
Zodpovední: starosta obce a poslanci OZ
2. Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2011 – hodnotenie plnenia
rozpočtu, prenájmu a podnikania
Predkladá : Mgr. Palčeková J. – predseda komisie finančnej, investícií a
rozvoja
3. Správa o činnosti komisie finančnej, investícií a rozvoja
Predkladá : Mgr. Palčeková J. – predseda komisie finančnej, investícií a
rozvoja
4. Správa o príprave na školský rok 2011-2012
Predkladá : riaditeľka ZŠ s MŠ
5. Správa o kontrole plnenia opatrení NKÚ za 2. kvartál 2011
Predkladá : Mgr. Palčeková J. – predseda komisie finančnej, investícií
a rozvoja a hlavný kontrolór
6. Správa hlavného kontrolóra o činnosti za 2. kvartál 2011
7. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
8. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
9. Interpelácia poslancov – diskusia,
10. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár