Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

19. septembra 2011 07:560 komentárovZobrazené: 37 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

22. septembra 2011 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí
Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2011
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta
2. Hodnotenie plnenia plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta
3. Úlohy v spracovaní a aktualizácii interných predpisov
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta
4. TOZ Dní zvýšenej pracovnej aktivity
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu
5. Správa o činnosti kultúrnej komisie
Predkladá : Turzová Katarína – predseda komisie
6. Správa o činnosti správcu ŠA
Predkladá : Správca ŠA – p. Palček Jaroslav
7. Informácia o plnení uznesení OZ
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu
8. Správa o činnosti komisie pre životné prostredie
Predkladá : Surový Jozef – predseda komisie
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár