Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

2. novembra 2011 12:550 komentárovZobrazené: 30 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

8. novembra 2011 /utorok/ o 17:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí

Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Hlavné body rokovania
1. Prerokovanie návrhov uznesení v súvislosti so zápismi o odovzdaní
a prebratí stavebných objektov nového nadjazdu ponad železničnú trať v
Košeci
Predkladá : Radomír Brtáň – starosta obce a Ing. Janka Kantoríková
5. Interpelácia poslancov – diskusia,
6. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár