Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

19. novembra 2011 17:490 komentárovZobrazené: 32 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

24. novembra 2011 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí

Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. Informácia o odstavení dodávky vody do zasadačky oproti OcÚ a hľadanie
riešení
Predkladá: Brtáň Radomír – starosta
2. Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2011 – hodnotenie plnenia rozpočtu,
prenájmu a podnikania, hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok
Prekladá : Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie
3. Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce obdobie
– priebežná informatívna správa
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta
4. Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu
5. Plán práce OZ na rok 2012
Predkladá: Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu
6. Prevádzkový poriadok telocvične
Predkladá: Brtáň Radomír – starosta
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár