Pridajte sa k nám a dokážme spolu investorovi poškodenie ciest počas výstavby vodovodu a kanalizácie

20. septembra 2017 13:370 komentárovZobrazené: 283 x
Pridajte sa k nám a dokážme spolu investorovi poškodenie ciest počas výstavby vodovodu a kanalizácie

Dovoľujeme si Vás osloviť s netradičnou prosbou/požiadavkou. Dnes nám bola doručená odpoveď na našu žiadosť o začatie reklamačného konania voči zhotoviteľovi investície kanalizácie a vodovodu. Investorom bola Považská vodárenská spoločnosť a.s. a firmou zabezpečujúcou technický dozor SVS – inžiniering, s.r.o.
Prvá a podstatná informácia je, že cesty sme ako správca komunikácií oficiálne ešte po dokončení výstavby NEPREBRALI. Trváme na tom, aby boli uvedené do „pôvodného stavu„, tak ako bolo stanovené v Rozhodnutí o zvláštnom užívaní komunikácií vydanom pred samotnou výstavbou.
Dnes sme sa z listu dozvedeli, že MY „máme predložiť hodnoverné doklady potvrdzujúce, že výstavbou kanalizácie došlo k poškodeniu miestnych komunikácií aj mimo výkopov“
Odhliadnuc od toho, že bola urobená pasportizácia ciest pred výstavbou, ktorá je k dispozícii investorovi a môže ju porovnávať so súčasným stavom, sa k tejto požiadavke chceme postaviť KLADNE.
Preto si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie fotodokumentácie z Vašich súkromných archívov, ktorá by dokladovala stav pred výstavbou kanalizácie a vodovodu. Môžu to byť akékoľvek fotografie, na ktorých bude vidieť stav ciest/chodníkov v obci najmä na uliciach, ktoré sú opravené iba asfaltovaním časti „nad ryhou“. Podobnú prácu sme si dali napríklad s ulicou Dolný majer a výsledok porovnania hádam bude možné chápať ako potvrdenie poškodenia komunikácie aj mimo výkopov a neuvedenie cesty do pôvodného stavu je tiež hádam všetkým zrejmé. Vysvetlime to spoločne aj investorovi. Ďakujeme.
Fotografie môžete posielať priamo na e-mail: starosta@koseca.sk

list od vodárenskej spoločnosti

Dolný majer stav pred realizáciou vodovodu a kanalizácie
http://koseca.sk/obec/fotogaleria/web/rok-2010/ulica-dolny-majer#gallery/10218df1d7c9315f974190807ffb1764/3622

Dolný majer stav po realizácii vodovodu a kanalizácie
Dolny majer

A ešte na záver: toto je podľa investora úprava cesty vhodná na prevádzku a údržbu (Továrenská ulica počas dažďa)
Továrenská ulica

Značky:

Váš komentár