Príspevok obce rodičom pri narodení dieťaťa

19. januára 2012 11:111 komentárZobrazené: 99 x
Vlajka Košeca

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2011 uznesením číslo 193/2011 schválilo:
poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa z rozpočtu obce Košeca vo výške 30,00 € na jedno narodené dieťa s účinnosťou od 1.1.2012, za nasledovných podmienok: Príspevok sa vypláca rodičom dieťaťa na základe podanej žiadosti (vzor žiadosti je prílohou tohto uznesenia), Matka dieťaťa musí mať v čase narodenia dieťaťa a podania žiadosti trvalý pobyt na území obce Košeca., Žiadateľ príspevku (rodič dieťaťa, príp. zákonný zástupca dieťaťa) platí v obci miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a na týchto daniach a poplatkoch nemá ku dňu podania žiadosti žiadne nedoplatky. Príspevok sa vypláca len na dieťa narodené na území SR. Súčasťou žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa sú doklady uvedené v žiadosti.

Príloha:

Značky:

1 komentár

Váš komentár