Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

29. októbra 2010 14:240 komentárovZobrazené: 60 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

4. novembra 2010 /štvrtok/ o 16:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí
Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ,
Informácie starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ

Informácia o plnení uznesení OZ od začiatku roku 2010
Predkladá : Mgr. Miroslava Švehlová – zástupca starostu

Správa o činnosti komisie pre životné prostredie
Predkladá : Brtáň Ladislav – predseda komisie

Správa o kontrole plnenia opatrení NKÚ
Predkladá: Ing. Janka Kantoríková- predseda finančnej komisie
a Ing. Jaroslav Gábel- hlavný kontrolór

Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2010 – aj s RO /ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠK, ŠD/
Prekladá : Ing. Kantoríková Janka – predseda komisie

Správa o hospodárení obce za 3. štvrťrok 2010
Prekladá : Ing. Kantoríková Janka – predseda finančnej komisie

Správa o činnosti komisie pre kultúru a občianske záležitosti
Predkladá : Belková Magdaléna – predseda komisie

Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu

Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Predkladá : Ing. Gábel Jaroslav – hlavný kontrolór

8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

V Košeci, 28. 10. 2010

Radomír Brtáň
starosta

Značky:

Váš komentár