Uznesenia OZ zo dňa 26.10.2017 – obec aj naďalej zostáva v rozpočtovom provizóriu

2. novembra 2017 13:040 komentárovZobrazené: 190 x
Uznesenia OZ zo dňa 26.10.2017 – obec aj naďalej zostáva v rozpočtovom provizóriu

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň v záujme dodržania platných zákonov a s ohľadom na zodpovednosť, ktorá mu zákonom prislúcha sa rozhodol využiť sistačné právo a pozastavil výkon uznesenia č. 102/2017 (jeho celé znenie uvedené nižšie):

Uznesenie č. 102/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 26. októbra 2017
___________________________________________________________________________
K bodu 7.1 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
A: Prerokovalo a schvaľuje
pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2017. Ide o návrhy, ktoré poslanci zaslali dňa 24.10.2017 pred rokovaním OZ dňa 26.10.2017 na mailovú adresu: starosta@koseca.sk. Pozmeňujúce návrhy boli zaslané v časti bežných výdavkov kapitálových výdavkov predloženého návrhu rozpočtu obce Košeca. Uvedené návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 26.10.2017.
B: Prerokovalo a schvaľuje
Upravený rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 vrátane programov s pripomienkami poslancov podľa bodu A tohto uznesenia predložených poslancami OZ Košeca.
C: Prerokovalo a schvaľuje
stanovenie položiek rozpočtu obce Košeca na rok 2017 v kapitálových výdavkoch, ktoré boli zmluvne dojednané, respektíve vo výstavbe ( ulica Za parkom, most ŠA, rekonštrukcia Železničnej ulice, kamerový systém a ostatné) zmenovým listom rozpočtu v skutočných hodnotách . Zmenové listy vypracuje p. Podmajerská do 07.11.2017 a zašle ich mailom poslancom.
D: Berie na vedomie
rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018 a 2019 vrátane programov.

Hlasovanie:
Za:
4
Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová
Proti:
3
Mária Kalamenová , Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava Švehlová
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.
Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec a tiež sa domnieva, že je v rozpore s viacerými platnými zákonmi, najmä však so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec je povinná pri zostavovaní rozpočtu postupovať podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Pri zostavovaní rozpočtu má obec povinnosť prednostne zabezpečiť financovanie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.
Nemôže nastať situácia, že obec zostaví rozpočet, v ktorom nebudú zabezpečené výdavky na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy , na výkon samosprávnych pôsobností obce ale aj na úhradu záväzkov vyplývajúcich z uplatnenia osobitných predpisov.
V prípade, že je obec tak dlho v rozpočtovom provizóriu, ako je obec Košeca, je povinnosťou obecného zastupiteľstva prihliadať pri schvaľovaní rozpočtu na výdavky, ktoré boli vynaložené počas rozpočtového provizória. Predkladaný návrh rozpočtu tieto výdavky zohľadňuje, avšak schválenými pozmeňujúcimi návrhmi poslanci nielenže z návrhu spravili nezákonný (nezohľadnili výdavky už vynaložené počas provizória), ale rozhodli sa schváliť aj nulové položky vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Pritom tieto výdavky už boli z veľkej časti uskutočnené a vieme ich presnú výšku.
Nakoľko Obec Košeca nemá schválený rozpočet na rok 2017, (hospodári v zmysle § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), Obecný úrad predkladal na zasadnutie obecného zastupiteľstva štvrtý návrh rozpočtu na rok 2017 :
Prvý návrh rozpočtu bol vyvesený a zaslaný poslancom OZ dňa 22.12.2016. Rozpočet v predkladanom znení bol odporučený na schválenie hlavnou kontrolórkou obce. Návrh rozpočtu bol predložený na rokovanie OZ dňa 19.1.2017, kde bol starostom obce stiahnutý z bodov rokovania, z dôvodu zaslania viac ako 100 poslaneckých pripomienok k návrhu rozpočtu dva dni pred rokovaním. Prvý návrh rozpočtu na rok 2017 bol po vyhodnotení pripomienok schvaľovaný na zasadnutí OZ dňa 15.3.2017, kde uznesenie č. 26/2017 nebolo schválené. Uznesením č. 27/2017 bol schválený upravený návrh rozpočtu predložený piatimi poslancami – výkon uznesenia bol starostom pozastavený, nakoľko schválený rozpočet bol v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 10 ods. 2 ).
Druhý návrh rozpočtu bol vyvesený a zaslaný poslancom dňa 4.4.2017. K predmetnému návrhu boli opätovne zaslané pripomienky a pozmeňujúce návrhy poslancov. Návrh rozpočtu bol predložený na rokovanie OZ dňa 20.04.2017, kde uznesenie č. 47/2017 nebolo schválené. Uznesením č. 48/2017 bol schválený upravený návrh rozpočtu predložený piatimi poslancami – výkon uznesenia bol starostom pozastavený, nakoľko schválený rozpočet bol v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 10 ods. 2 ).
Tretí návrh rozpočtu bol vyvesený a zaslaný poslancom dňa 23.05.2017. K predmetnému návrhu boli opätovne zaslané pripomienky a pozmeňujúce návrhy poslancov. Návrh rozpočtu
bol predložený na rokovanie OZ dňa 08.06.2017, kde uznesenie č. 64/2017 nebolo schválené. Uznesením č. 65/2017 bol schválený upravený návrh rozpočtu predložený piatimi poslancami – výkon uznesenia bol starostom pozastavený, nakoľko schválený rozpočet bol v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 10 ods. 2 ). Na základe vyššie uvedených skutočností obce Košeca nemá na rok 2017 stále schválený rozpočet a hospodári v rámci rozpočtového provizória. Stav rozpočtového provizória nie je stavom, ktorý je prirodzený, ale je to len zákonom dočasne riešená situácia, ktorej by sa samospráva v snahe zachovania rozvoja mala vyhnúť.
UPOZORNENIE STAROSTU POSLANCOM OZ:
V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. obec má zákonnú povinnosť schváliť rozpočet na príslušný kalendárny rok najneskôr do 31. decembra bežného roka.
V prípade neschválenia zákonného rozpočtu sa obec dopúšťa porušenia povinnosti vyplývajúcej jej z predmetného zákona. Za porušenie povinnosti môže byť obci Ministerstvom financií uložená pokuta až do výšky 33 000 EUR!!!
Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

Značky:

Váš komentár