VÁHOSTAV-SK a.s. nie je v konkurze, ale v reštrukturalizácii

1. novembra 2014 12:410 komentárovZobrazené: 321 x
Kanalizácia

Dovoľujeme si uviesť zásadné informácie v súvislosti so súčasnou situáciou spoločnosti, ktorá je hlavným zhotoviteľom stavby kanalizácie a vodovodu v Košeci.
Verejnosti sú totiž podsúvané informácie o tom, že spoločnosť je už v konkurze. Overili sme si preto ihneď túto nepodloženú informáciu u zástupcu zhotoviteľa, ktorý nám oznámil, že to nie je pravda.
„Základným rozdielom medzi reštrukturalizáciou a konkurzom podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii („ZKR“) je v tom, že v konkurze správca ukončí prevádzku a speňaží všetok majetok spoločnosti, pričom v reštrukturalizácii spoločnosť po dohode s veriteľmi uzavretej vo forme reštrukturalizačného plánu, ktorý je potvrdený súdom, pokračuje ďalej v podnikaní. Takáto dohoda najčastejšie obsahuje posun lehoty splatnosti záväzkov spoločnosti a ich celkové zníženie.“ (Zdroj: http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/konkurz-alebo-restrukturalizacia.html)

So zhotoviteľom stavby u nás neustále a veľmi intenzívne komunikujeme. Včera sa uskutočnilo stretnutie priamo na mieste stavby v Nozdroviciach, kde už je technologicky možné pristúpiť k opravám miestnych komunikácií. Veríme, že aj napriek zložitej situácii zhotoviteľa budú práce na asfaltovaní ciest čoskoro začaté.

Spoločnosť požiadala o ochranu pred veriteľmi – podala návrh na povolenie reštrukturalizácie dlžníka na príslušný súd, o čom svedčí aj posledný zápis v Obchodnom registri SR (tretí riadok od konca):
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.09.2014, 30.09.2014. – dátum zápisu 8. 10. 2014: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=311866&SID=2&P=0
Súd rozhodol dňa 2. 10. 2014 a následne bol vykonaný zápis v Obchodnom vestníku dňa 8. 10. 2014 https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=939
(uvádzame celé znenie zápisu):

Obchodný vestník 192/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2014

STRANA 84

K019406

Spisová značka: 8R/4/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: VÁHOSTAV – SK, a. s., so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5996/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: VÁHOSTAV – SK, a. s., so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648

rozhodol

Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: VÁHOSTAV – SK, a. s., so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 2.10.2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Značky:

Váš komentár