Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ v Košeci

9. mája 2011 12:350 komentárovZobrazené: 73 x
Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ v Košeci

Obec Košeca podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Základnej školy s materskou školou v Košeci

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2009 Z. z.
– najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
– vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
– overené kópie dokladov o vzdelaní
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
– profesijný štruktúrovaný životopis
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
– výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
– lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10. 06. 2011 na adresu:
Obec Košeca, Obecný úrad, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky)
Obálku označte heslom „VK Základná škola s materskou školou“

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.

Ďalšie informácie:
Obec Košeca, Obecný úrad, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
číslo telefónu: 042/ 44 68 183, 0918 461 201
e-mail: starosta(zavináč)koseca.sk

Značky:

Váš komentár