Zverejnenie Návrhov všeobecne záväzných nariadení a Návrhu rozpočtu obce na rok 2020

29. novembra 2019 12:580 komentárovZobrazené: 193 x
Obecný úrad

Dňa 29.11.2019 boli na úradnú tabuľu obce a na stránke obce www.koseca.sk, v sekcii Úradná tabuľa, vyvesené návrhy nasledujúcich nariadení a návrh rozpočtu na r. 2020 a výhľadové roky 2021-2022: 

–     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj http://koseca.sk/download/samosprava/elektronicke-dokumenty/verejna-vyhlaska/20191129-VZN-2_2019_o-ustanoveni-miestneho-poplatku-za-rozvoj.pdf

–     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov http://koseca.sk/download/samosprava/elektronicke-dokumenty/verejna-vyhlaska/20191129-VZN-3_2019_o-podmienkach-pridelovania-a-uzivania-obecnych-najomnych-bytov.pdf

–     Návrh Dodatku č. 10 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce  Košeca http://koseca.sk/download/samosprava/elektronicke-dokumenty/verejna-vyhlaska/20191129-Dodatok-c.-10_k-VZN_5_2012-o-urceni-vysky-dotacie-pre-skoly.pdf

–     Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca (poznámka: týmto návrhom sa navrhuje zvýšiť sadzbu dane zo stavieb na r. 2020 podľa jednotlivých druhov stavieb v priemere od 10% do 31% oproti doterajším sadzbám a upravuje sa aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tak, ako je to uvedené v návrhu) http://koseca.sk/download/samosprava/elektronicke-dokumenty/verejna-vyhlaska/20191129-Dodatok-c.-3-k-VZN-3_2015-_o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO.pdf

–     Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a výhľadové roky 2021 a 2022 vrátane programového rozpočtu obce http://koseca.sk/download/samosprava/elektronicke-dokumenty/verejna-vyhlaska/20191129_Kompletny_navrh-rozpoctu_2020_2022.pdf

Návrhy nariadení a rozpočtu je možné pripomienkovať v lehote do 11.12.2019 a to v písomnej forme na adresu obecného úradu, elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Značky:

Váš komentár