Značky: "Výzva"

Výzva na odstránenie stromov a iných porastov zasahujúcich do elektrického vedenia

20. augusta 2019 14:060 komentárov
Výzva na odstránenie stromov a iných porastov zasahujúcich do elektrického vedenia

Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrického vedenia VN č. 203 od rozvodne po ÚV 6/203, v zmysle § 43 zákona o energetike.  

Viac ›

Výzva na predkladanie ponúk na dodanie služby – elektronická evidencia odpadov

7. januára 2019 21:240 komentárov
Výzva na predkladanie ponúk na dodanie služby – elektronická evidencia odpadov

Výzva na predloženie ponúk na dodanie služby aj s technickou špecifikáciou je zverejnená v prílohách.

Viac ›

Obec dostala pozitívnu hodnotiacu správu pre projektový zámer „Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca“

12. mája 2017 07:490 komentárov
Obec dostala pozitívnu hodnotiacu správu pre projektový zámer „Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca“

Obec Košeca sa zapojila do výzvy vyhlásenej v súvislosti s možnosťou čerpať finančné prostriedky na vybavenie odborných učební základných škôl. Keďže ide o tzv. dvojkolovú výzvu, prvým krokom bolo podanie projektového zámeru. Ten sme včas odovzdali a dnes sme sa […]

Viac ›

Zaburinenie pozemkov – UPOZORNENIE

1. apríla 2015 10:130 komentárov
Zaburinenie pozemkov – UPOZORNENIE

Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor vyzýva všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.

Viac ›

Výzva – zákaz odovzdávať odpady pouličným výkupcom

27. mája 2014 08:480 komentárov
Odpad

Obecný úrad v Košeci vyzýva všetkých obyvateľov, aby vždy nakladali s odpadom v zmysle platných zákonov a v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2013. V ňom je okrem iného v § 6 uvedené, že sa zakazuje odovzdať elektroodpad iným subjektom /napr. pouliční zberači, výkupcovia […]

Viac ›