Informácie pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

14. novembra 2012 08:520 komentárovZobrazené: 39 x
Informácie pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Kurzy matematiky a fyziky na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených sil generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

V školskom roku 2013/14 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:
1/ Manažment vojenskej organizácie,
2/ Elektronické systémy,
3/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti,
4/ Počítačové systémy, siete a služby.
Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných skôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe.

Študenti, ktorí sú už rozhodnutí a majú vážny záujem o štúdium na Akadémii ozbrojených síl, sa môžu v Liptovskom Mikuláši zúčastniť prípravy na prijímacie skúšky. Prihlásiť sa môžu telefonicky.
Záujemcov prosíme, aby sa neobracali so svojou žiadosťou o poskytnutie prípravných kurzov na prijímacie skúšky na rektorát Akadémie ozbrojených síl, ale na informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy so sídlom Liptovskom Mikuláši, ktoré kurzy zabezpečujú aj organizujú.
Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla: 0905 622170, 0911 622170, 044 5524804.
Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky

Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o stúdium z predmetov matematika a fyzika na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných v uvedených predmetoch, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi 65 najlepších uchádzačov. Vychádzame pritom zo skúseností z minulých rokov, kde najväčším nedostatkom boli práve vedomosti z týchto predmetov, pretože v priemere až 70 percent zúčastnených nesplnilo kritéria pre prijatie. Z tých, ktorí skúšku z matematiky a fyziky úspešne zvládli sa 82 percent študentov predtým zúčastnilo prípravného kurzu, ktorý organizovali a zabezpečovali informačné poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy v Liptovskom Mikuláši. Z tých, ktorí sa tejto prípravy nezúčastnili bolo na skúškach úspešných len 18 percent z celkového počtu prítomných. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov.

Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to: 1.časť: Prípravný kurz matematiky na prijímacie skúšky, 2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh v rámci samopripravy, 3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky, 4.časť: Doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia. Podrobnejšie informácie poskytneme záujemcom telefonicky alebo počas osobnej návštevy u náš.

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy už zahájili sériu prípravných kurzov na prijímacie skúšky a to 1. turnusom z predmetu matematika. Opakovane budeme pokračovať 2. turnusom z predmetu matematika v termíne od 19.11. do 23.11.2012 a v náhradnom termíne od 26.11. do 30.11.2012. Prípravné kurzy budú pokračovať opakovane aj v ďalších termínoch v závislosti od počtu záujemcov o túto formu prípravy. V minulom školskom roku sa uskutočnilo celkom 15 celotýždňových turnusov. Obdobný záujem predpokladáme aj v tomto školskom roku. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č. 0905 622170, 0911 622170, 044 5524804. Príchod účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice, vydané raňajky a zahájená výuka. Výuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny.
Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na výuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu. V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L. Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v škole, ktorú navštevujú.

Konzultácie neprebiehajú skupinovou, ale individuálnou formou, čo limituje možný počet účastníkov v danom turnuse. Individuálna forma prípravy (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplné pochopená.
Počas týždňového pobytu bude v kurze matematiky prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti, v predmete fyzika prepočítaných 340 príkladov aplikovaných na vybraných 170 vzorcov, ktoré tvoria náplň prijímacej skúšky. Pretože východzia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná výuka v dobe od 10.00 do 18.00 hodín sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použité na prijímacích skúškach v minulých rokoch a 66 ks cvičných samovyhodnocovacích psychodiagnostických testov pre individuálnu prípravu doma.
Prípravný kurz je za úhradu (u sociálne slabších rodín je možné tiež využiť splátkový kalendár). V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s ďalšími dôležitými informáciami, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok, s organizáciou a priebehom štúdia na Akadémii ozbrojených síl a následným uplatnením v praxi, ako i s možnosťou ďalšieho vzdelávania v rámci ozbrojených síl SR a vo vzdelávacích kurzoch v rámci NATO.
Súčasťou prijímacieho konania pred zahájením štúdia na Akadémii ozbrojených síl je okrem absolvovania psychodiagnostických testov aj vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti a previerka fyzických predpokladov. S požadovanými kritériami podrobne oboznámime študenta v priebehu absolvovania kurzu.
Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy: pplk.v.v. Ing. Emil Toma

Značky:

Váš komentár