Vývoz splaškov

Obec zatiaľ nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu.

Do decembra 2015 by mala byť ukončená prebiehajúca výstavba kanalizácie i vodovodu v obci. Investorom je Považská vodárenská spoločnosť a.s. a zhotoviteľom diela je spoločnosť Váhostav.

Vývoz splaškov (žúmp, septikov, …) zabezpečuje obec prostredníctvom vlastného fekálneho prívesu. Objednávky vývozu môžu občania nahlasovať na telefónnom čísle: 0918 323 245 (p. Michal Barényi)
Z kapacitných dôvodov žiaľ nedokážeme vyhovieť všetkým záujemcov o vývoz.

V blízkom okolí existuje aj niekoľko súkromných podnikateľov, ktorí prevádzkujú službu vývozu splaškov na čistiareň odpadových vôd.
Ak využijete ich služby, uistite sa prosím vo vlastnom záujme, či Vaše splašky naozaj skončia tam, kde majú. Za tento odpad zodpovedáte sami a obec má právo od Vás požadovať doklady preukazujúce nakladanie s ním.

ĎAKUJEME, že pomáhate chrániť životné prostredie a nevypúšťate splašky na záhrady a polia.