Miestny cintorín

Cintorín

Cintorín

Správca miestneho cintorína je pán Peter Kalamen.

Uzatváranie zmlúv o prenájme hrobových miest na obecnom úrade vybavuje pani Silvia Makasová (prízemie, číslo dverí 1)

V prípade úmrtia na území obce Košeca všetky potrebné písomnosti vybavia pozostalí na našom matričnom oddelení. Zodpovedný zamestnanec: sl. Helena Pavlíková (prízemie, číslo dverí 2)

Smútočné oznámenia sa vyhlasujú v miestnom rozhlase deň pred pohrebom.
Evidencia hrobových miest je dostupná na: GISPLAN