Klub dôchodcov

Na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov bol dňa 04.11.1998 navrhnutý a aj schválený prípravný výbor klubu dôchodcov v tomto zložení: Viliam Trpka, Ľudmila Vetríková, Anna Domáňová. Viliam Trpka bol poverený vypracovaním stanov klubu dôchodcov. Stanovy boli vypracované do konca novembra 1998 a odoslané na Ministerstvo vnútra S.R. k schváleniu a registrácií klubu.
Klub bol zaregistrovaný dňa 07.12.1998 pod č. VVS/1-900/90-14666. Názov klubu: Klub dôchodcov v Košeci č. p. 714. Ustanovujúca schôdza klubu sa konala dňa 13.01.1999. Týmto dňom klub zahájil svoju činnosť.

Predseda klubu: Pavol Bugala st.

Volebné obdobie: 2 roky.
Klub sa schádza 1x do mesiaca.