Informácia o realizácii projektu IROP-PO2-SC222-2016-13

9. augusta 2018 11:240 komentárovZobrazené: 223 x
Základná škola

Obec Košeca má schválený projekt „Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 21.7.2018 a schválená výška príspevku je 180 419,72 EUR.

Začatie realizácie projektu: 11.2018 – ukončenie realizácie projektu: 2.2019.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej školy Základná škola s MŠ, Školská ulica 243/1, Košeca, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti informačno-komunikačných zručností, prírodovednej, čitateľskej a technickej gramotnosti, ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných a manuálnych zručností. Zároveň má podporiť sebavzdelávanie žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investícií do odborných učební a knižnice ZŠ.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

– Aktivita 1: Biologicko-chemická učebňa

– Aktivita 2: IKT učebňa (variant notebook)

– Aktivita 3: Polytechnická učebňa

– Aktivita 4: Knižnica

– Aktivita 5: Stavebno-technické úpravy – IKT učebňa

– Aktivita 6: Stavebno-technické úpravy – Knižnica

Značky:

Váš komentár