Miestne dane a poplatky v roku 2012

11. januára 2012 08:260 komentárovZobrazené: 64 x
Vlajka Košeca

Obec Košeca ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na dôležité skutočnosti a termíny súvisiace s miestnymi daňami a poplatkami v roku 2012.

Výber daní a poplatkov začína z dôvodu prípravy platobných výmerov až od 1. februára 2012, denne od 10.00 hod.

Splatnosť dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 je do 31.5.2012. 

Výška dane z nehnuteľností na rok 2012 zostala nezmenená. Daňovníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v katastrálnom území obce Košeca alebo sa im zmenili skutočnosti, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane, sú povinní podať nové daňové priznanie do 31.1.2012.

Výška miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2012 zostala nezmenená. Základná sadzba poplatku je 29 €. Občania, ktorí sa v predchádzajúcom roku aktívne zapájali do separácie odpadu, majú nárok na zľavu 16 € zo základného poplatku a domácnosti, ktoré v predchádzajúcom roku uzavreli dohodu o kompostovaní, majú nárok uplatniť si ešte 20% zľavu z poplatku na jedného člena domácnosti.
Občan je povinný nahlásiť všetky zmenené skutočnosti do 31.1.2012 alebo najneskôr do 15 dní, kedy zmena skutočností nastala.

Značky:

Váš komentár