Odôvodnenie nepodpísania Uznesenia OZ starostom obce

22. decembra 2016 13:271 komentárZobrazené: 601 x
Štandarda

Starosta obce Radomír Brtáň využil svoju právomoc vetovať uznesenie OZ č. 182/2016, ktoré bolo predložené priamo na zasadnutí dňa 13.12.2016 a tým pozastavil jeho výkon. 
Starosta zároveň vyzýva poslancov OZ, aby nemenili svoje názory a stanoviská „podľa aktuálneho počasia“ a snažili sa o kontinuitu ich rozhodnutí (nielen pri hlasovaní ale následne aj pri realizácii schválených uznesení z minulosti). Tiež žiada poslancov OZ, aby finančné prostriedky investované do ROZVOJA obce nepovažovali za finančnú záťaž, nakoľko nimi zlepšujú kvalitu života všetkých obyvateľov a návštevníkov našej obce.

Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že uznesenie je zjavne nevýhodné pre obec.

Finančné prostriedky obce potrebné na dokončenie všetkých 4 aktivít uvedených v uznesení č. 113/2016 nie je možné chápať ako finančné zaťaženie obce. Poslanci OZ sa nedávno jasne vyjadrili a hlasovaním aj schválili, ktoré investície chcú realizovať v najbližšom období a to je suma, ktorú chcú investovať do rozvoja a nie do „FINANČNÉHO ZAŤAŽENIA“.

Namiesto toho, aby v priebehu procesov verejného obstarávania dvoch z nich robili PIATI POSLANCI OZ obštrukcie, by mali rozmýšľať, ako môže obec nakoniec všetky zafinancovať. Ako starosta som im na zasadnutí vysvetlil rôzne možnosti:

  1. Ako zefektívniť hospodárenie s nevyužívaným majetkom obce, ktorý chátra a ktorého odpredajom by bolo možné získať zdroje na financovanie zlepšovania infraštruktúry v obci (to znamená na nové cesty, chodníky, …).
  2. Ako znížiť predpokladané projektové ceny z rozpočtov vykonaním transparentného verejného obstarávania investícií, ktorého cieľom je obstarať ich v potrebnej kvalite čo najlacnejšie. Úspora sa dá tiež dosiahnuť aj v priebehu realizácie, kedy niektoré položky možno nebude nutné realizovať úplne, ale len čiastočne. Konečnú finančnú náročnosť jednotlivých investícií tak budeme vedieť až po ich realizácii!
  3. Ako zvážiť možnosti na investície využiť aj alternatívne financovanie prostredníctvom PPP projektov (nakoľko pôvodne plánovanú výšku úveru poslanci skresali z 500.000,- EUR na 300.000,- EUR.
  4. Ako zvážiť možnosti navýšiť hodnotu prijatého úveru (rezervu tam má obec dostatočnú).
  5. Ako použiť ďalšie vytvorené prebytky z hospodárenia za rok 2016, ktoré očakávame.

 

Zrušenie verejných obstarávaní by znamenalo:

  1. Nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami obce, nakoľko by sme museli zmluvnému partnerovi vyplatiť hodnotu doposiaľ vykonanej práce.
  2. Prípravu nových projektových dokumentácií na jednotlivé investičné akcie, nakoľko si neviem predstaviť, ako inak by sme sa mali zmestiť do stanovených súm.
  3. Nemožnosť realizácie aktivít v horizonte roku 2017!

Na základe vyššie uvedeného uznesenie starosta obce z kompetencie mu vyplývajúcej nepodpísal.

Uznesenie č. 182/2016

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca

zo dňa 13. decembra 2016

___________________________________________________________________________

K bodu K bodu 7.10 Prevetovanie pozastavených uznesení č. 146 a 164/2016 zo dňa 24.11.2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca

A: Nesúhlasí

S informáciou starostu obce Košeca, ktorú vyjadril v uznesení č. 111/2016 o predpokladaných nákladoch investičných akcií, ktoré budú čiastočne alebo úplne financované z prijatých návratných zdrojov – úveru: stavebné úpravy cesty na ulici Za parkom v Nozdroviciach, novostavba mosta a priľahlej komunikácie na ulici Športovcov pri športovom areáli, stavebné úpravy cesty na ulici Železničnej, výstavba chodníka a novostavba chodníka na ulici Zliechovskej.

Stavebné úpravy cesty na ulici Za parkom v Nozdroviciach majú podľa rozpočtu vypracovaného k projektu stavby predpokladané náklady v celkovej sume 340.078,01 EUR s DPH. V rámci tejto sumy sú počítané nasledujúce stavebné objekty: cesta – stavebné úpravy, dažďová kanalizácia a výmena podložia.

Novostavba mosta a priľahlej komunikácie na ulici Športovcov má podľa rozpočtu vypracovaného k projektu stavby predpokladané náklady v celkovej sume 124.848,56 EUR s DPH. V rámci tejto sumy sú počítané dva stavebné objekty: 1. Most ponad Košecký potok, 2. Komunikácie

Prestavba komunikácie s chodníkom na Železničnej ulici podľa vypracovanej štúdie predpokladá investičné náklady na výstavbu v nasledovnom členení: Komunikácie – 261.396,18 EUR s DPH, Chodník – 35.023,15 EUR s DPH, Vjazdy, zábradlia, dažďová kanalizácia – 54.098,80 EUR s DPH. Spolu za všetky objekty = 350.518,12 EUR s DPH.

Novostavba chodníka na ulici Zliechovskej podľa vypracovanej štúdie predpokladá investičné náklady na výstavu v nasledovnom členení: Chodník po ľavej strane cesty III. triedy 169.649,28 EUR s DPH, Chodník po pravej strane cesty III. triedy (alternatíva bez dažďovej kanalizácie) 152.618,94 EUR s DPH.

OZ nesúhlasí najmä s výškou narozpočtovaných investícií, nakoľko realizácie týchto zámerov v tomto rozsahu neumožnia splnenie uznesenia č. 113/2016, čiže realizáciu všetkých v ňom uvedených investičných aktivít bez ďalšieho finančného zaťaženia obce.

B: Odporúča

Starostovi obce Košeca zrušiť vyhlásené verejné obstarávania na stavebné úpravy cesty na ulici Za parkom v Nozdroviciach, novostavba mosta a priľahlej komunikácie na ulici Športovcov pri športovom areáli v podobe ako boli vyhlásené, nakoľko ich finančná náročnosť je nad finančné možnosti obce, zabráni dokončeniu iných potrebných investícií, najmä realizáciu stavebných úprav na Železničnej ulici.

 

Za: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová
Proti: 4 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava Švehlová
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

 

 

Značky:

1 komentár

Váš komentár