Povodňová prehliadka – Nozdrovický potok

18. mája 2015 09:590 komentárovZobrazené: 137 x
Povodňová prehliadka – Nozdrovický potok

Okresný úrad v Ilave – odbor starostlivosti o životné prostredie zvolal na utorok 19. 5. 2015 povodňovú prehliadku na vodnom toku – Nozdrovický potok, ktorou sa zisťujú nedostatky na vodnom toku, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré sú na ňom umiestnené priamo, v inundačných územiach alebo v územiach ohraničených záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu, ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť povodňové riziko. Obec Košeca týmto v súlade s § 26 odsek 3 písmeno a) č. 10 zákona o ochrane pred povodňami oznamuje termín konania povodňovej prehliadky, ktorá začne dňa 19. 5. 2015 o 11.00 hodine. Vlastník, správca alebo užívateľ stavby, ktorá je umiestnená vo vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území,  je pri povodňovej prehliadke povinný na požiadanie predložiť na nahliadnutie stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie a umožniť vykonanie povodňovej prehliadky. Ďakujeme za pochopenie.

Značky:

Váš komentár