Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

14. marca 2011 09:480 komentárovZobrazené: 35 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

17. marca 2011 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí

Program:
1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. TOZ „ Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu
2. Správa o činnosti komisie výstavby a územného plánovania
Predkladá : Ing. Kantoríková Janka – predseda komisie
3. Hodnotenie plnenia plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta
4. Správa o hospodárení za rok 2010
Predkladá: Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie finančnej,
investícií a rozvoja
5. Úlohy v spracovaní a aktualizácii interných predpisov – štatút obce a odmeňovací poriadok poslancov
Predkladá: Brtáň Radomír – starosta
6. Správa hlavného kontrolóra za rok 2010
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár