Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

13. júna 2011 21:340 komentárovZobrazené: 51 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. júna 2011 /štvrtok/ o 17:30 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí

Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. Návrh uznesenia na odpredaj cenných papierov – Dexia banka Slovensko,
a. s.
Predkladá: Mgr. Júlia Palčeková – predseda komisie finančnej,
investícií a rozvoja
8. Interpelácia poslancov – diskusia,
9. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár