Pozvánka na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva

19. marca 2012 10:180 komentárovZobrazené: 31 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

22. marca 2012 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí

Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2012 a výhľadovo na roky 2013, 2014
Predkladá: Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie finančnej, investícií a
rozvoja
2. TOZ „ Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
Predkladá : Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu
3. Správa o činnosti komisie výstavby a územného plánovania
Predkladá : Ing. Kantoríková Janka – predseda komisie
4. Hodnotenie plnenia plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár