Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

8. decembra 2011 10:220 komentárovZobrazené: 47 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

13. decembra 2011 /utorok/ o 17:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí

Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2011 – hodnotenie plnenia rozpočtu,
prenájmu a podnikania, hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok a návrh
na zmenu rozpočtu pre rok 2011
Prekladá : Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie
2. Návrh rozpočtu obce pre rok 2012
Predkladá : Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie FIR a Brtáň Radomír
– starosta
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár