Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

10. augusta 2010 12:100 komentárovZobrazené: 46 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

26. augusta 2010 /štvrtok/ o 18:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí
Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ,
(1) Rozbor hospodárenia obce za I. polrok 2010
Predkladá : Ing. Janka Kantoríková – predseda FK

(2) Správa o činnosti finančnej komisie
Predkladá : Ing. Janka Kantoríková – predseda FK

(3) Informácia o príprave na školský rok 2010/2011
Predkladá : Ing. Eva Jurenová – riaditeľka ZŠ a MŠ

8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
(1) Určenie úväzku starostu obce pre obdobie 2010 – 2014
(2) Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre obdobie 2010 – 2014
(3) Schválenie zásad postupu pri vybavovaní sťažností
(4) Schválenie VZN o trhovom poriadku obce Košeca, VZN o kronike obce a VZN o obecnej knižnici
(5) Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2010
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár