Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

17. mája 2011 11:090 komentárovZobrazené: 33 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2011 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí

Program:
1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. Voľba hlavného kontrolóra
Zodpovední: starosta obce a OZ
2. Rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2011 – hodnotenie plnenia
rozpočtu, prenájmu a podnikania
Predkladá: Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie finančnej,
investícií a rozvoja
3. Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity
Predkladá: Mgr. Švehlová Miroslava – zástupca starostu
4. Hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok
Prekladá: Mgr. Palčeková Júlia – predseda komisie finančnej, investícií
a rozvoja
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár