Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

14. októbra 2011 15:460 komentárovZobrazené: 45 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

20. októbra 2011 /štvrtok/ o 17:00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí
Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení
zodpovednými pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. Prerokovanie Zásad hospodárenia obce Košeca
Predkladá : starosta obce, hlavný kontrolór
2. Prehodnotenie platných nájomných zmlúv uzatvorených obcou Košeca ako
„prenajímateľom“
Predkladá : predseda KFIR
3. Prerokovanie rokovacieho poriadku OZ obce Košeca
Predkladá : starosta obce
4. Správa HK za III. Q 2011
Predkladá : HK
5. Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HK za druhý polrok
2011
Predkladá : HK
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia

Značky:

Váš komentár