Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

23. júna 2010 11:210 komentárovZobrazené: 52 x
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

29. júna 2010 /utorok/ o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Košeci

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi
5. Názory občanov
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
7. Hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi uzneseniami OZ,
(1) Schvaľovanie záverečného účtu obce za rok 2009
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania
10. Interpelácia poslancov – diskusia
11. Ukončenie zasadnutia

V Košeci, 22. 6.2010
Radomír Brtáň
starosta

Značky:

Váš komentár