Prehľad o projektových zámeroch v našej obci

1. júna 2011 12:220 komentárovZobrazené: 74 x
Vlajka Košeca

Vážení občania.

Chceli by sme Vás aj týmto spôsobom informovať o tom, čo a v akom štádiu je v súvislosti s projektami v našej obci. Možno aj pripomenúť, čo sa v posledných rokoch uskutočnilo a čo už naplno využívame:

1. Projekt rekonštrukcie areálu Základnej školy v Košeci – stav: zrealizované
V rámci tohto projektu boli uskutočnené stavebné práce na objekte školy a tiež zakúpené interiérové vybavenie do tried i spoločných priestorov ZŠ. Zabezpečili sme bezbariérový prístup a vybavenie špeciálnych učební – počítačovej a jazykovej.

2. Projekt zavedenia zberu biologicky rozložiteľných odpadov v obci – stav: zrealizované
Zakúpený bol traktor, vlečka, štiepkovač a motorová píla.

3. Projekt modernizácie verejného osvetlenia miestnych komunikácií – stav: zrealizované
Bolo vymenených 245 svietidiel aj s výložníkmi a zrekonštruované rozvodové skrine verejného osvetlenia.

4. Projekt Zberného dvora obce Košeca – stav: schválený – v realizácii 
Súčasťou tohto projektu je aj zakúpenie strojového vybavenia /UNC, multikára s ramenom/, ďalej zvonových kontajnerov na separovaný zber, vriec na separovaný zber, veľkoobjemových kontajnerov do zberného dvora, mostovej váhy, atď. Stavebná časť projektu pozostáva z úpravy spevnených plôch a výstavby novej dotrieďovacej a skladovej haly, oplotenia, atď. Predpokladaný termin dokončenia: zima 2011

5. Projekt cezhraničnej spolupráce s názvom K.O.Š.E.C.A. – Kompostujeme. Odpady Separujeme. – Ekologická Cezhraničná Aktivita“ – stav: odporučený na schválenie
Realizáciu predpokladáme v priebehu roka 2011 a 2012.

6. Projekt na modernizáciu osvetlenie hlavnej cesty – stav: čakáme na rozhodnutie riadiaceho orgánu – projekt sme podávali ešte v lete 2010

7. Projekt na rekonštrukciu materskej školy – stav: čakáme na výzvu, do ktorej sa môžeme ihneď zapojiť

8. Projekt na regeneráciu sídiel – modernizáciu centrálnej zóny našej obce – stav: čakáme na výzvu, do ktorej sa môžeme ihneď zapojiť

9. Projekt na vybudovanie kotolne na biomasu v budove ZŠ – stav: uskutočnené. Chceme však dodatočne žiadať o refundáciu oprávnených nákladov cez fondy EÚ. Čakáme na výzvu, do ktorej sa môžeme ihneď zapojiť. Financovali sme túto aktivitu z úverových zdrojov, nakoľko sa jednalo o havarijný stav v rokoch 2007-2008.

10. Projekt na opravu telocvične – stav: čakáme na rozhodnutie Ministerstva školstva SR o poskytnutie dotácie na havarijné stavy

11. Projekt premeny tradičnej školy na modernú – stav: pripravuje sa na podanie

12. Ďalším projektom, ktorý však nie je v našej investorskej pôsobnosti je realizácia kanalizácie a vodovodu. Považská vodárenská spoločnosť a.s. ako investor mal v súlade s dostupným plánom prác začať s výstavbou v marci tohto roka. Posun začiatku prác však je a bude v sklze niekoľko mesiacov.

13. Modernizácia železničnej trate – vybudovanie nového nástupišťa a nadjazdu. Tiež sa jedná o projekt, kde nie sme investorom. Práce už prebiehajú, koncom tohto roka by sme mali už naplno využívať nové nástupištia i spomínaný nadjazd ponad trať.

V zozname vyššie neboli uvedené ešte ďalšie projekty, prostredníctvom ktorých sa nám podarilo zabezpečiť napr. vybavenie futbalových mužstiev, stolnotenisového oddielu, turistov a aerobiku. Tiež sme neuvádzali ani projekty, ktoré boli podané, ale neúspešne. Takých bolo tiež neúrekom. Spomeniem len okrajovo multifunkčné ihrisko.

Z uvedeného však vyplýva, že v čerpaní mimorozpočtových zdrojov sme na tom veľmi dobre a v porovnaní s okolitými obcami a mestami rozhodne v ničom nezaostávame.

Veríme, že všetky pripravené projekty sa nám skôr či neskôr podarí presadiť a získať potrebné financie na ich realizáciu. K tomu si všetci držme palce.

Značky:

Váš komentár