Rozpočet obce bol síce schválený, starosta ho však opäť vetoval kvôli nesúladu so zákonom

26. apríla 2017 11:560 komentárovZobrazené: 276 x
Štandarda

Na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Košeci, ktoré sa konalo dňa 20. 4. 2017 poslanci OZ síce schválili rozpočet obce pre rok 2017, no starosta prijaté uznesenie nepodpísal. Dôvod na pozastavenie výkonu celkovo dvoch uznesení definoval starosta celkom jasne: domnieva sa, že uznesenia sú v rozpore so zákonom a pre obec sú podľa neho zjavne nevýhodné (detailnejšie sú dôvody rozpísané v priloženom súbore pri jednotlivých uzneseniach).
Prvým vetovaným uznesením je Uznesenie číslo 46/2017, ktorým päť poslancov (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský a p. Turzová) schválilo svoje pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2017. Ide o návrhy, ktoré títo poslanci zaslali dňa 19.04.2017, (t.j. 1 deň pred rokovaním OZ) prednostke obce Košeca. Prednostka úradu pritom v dostatočnom časovom predstihu navrhla poslancom pracovné stretnutie k tejto problematike, na ktoré jej zo spomínaných piatich poslancov nikto nepotvrdil účasť (a ani sa ho nezúčastnil).
Druhým vetovaným uznesením je Uznesenie číslo 48/2017, ktorým rovnakých päť poslancov schválilo samotný rozpočet obce Košeca pre rok 2017 so zapracovaním pozmeňujúcich návrhov schválených v Uznesení č. 46/2017.
Naďalej teda v obci trvá rozpočtové provizórium, počas ktorého obec hospodári mesačne s 1/12-tinou celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka (2016).
Platná legislatíva počas rozpočtového provizória neumožňuje poskytovať dotácie organizáciám. Z toho vyplýva, že aj keď boli Uznesením číslo 55/2017 schválené dotácie pre organizácie pôsobiace na území obce, Zmluvy o dotácii nie je možné podpísať a obec tak nemôže týmto spôsobom financovať aktivity organizácií. Nie je však nutné z toho robiť drámu, pretože existuje možnosť podpory činností organizácií aj inak ako cez dotačné zmluvy.
Starosta obce by rád všetkých ubezpečil (najmä predsedov a členom organizácií), že všetky aktivity a činnosť v oblasti kultúry, športu, vzdelávania budeme intenzívne finančne podporovať aj v dobe trvajúceho rozpočtového provizória obce a to priebežne podľa požiadaviek organizácií. Spôsob podpory Vašich aktivít je len na vzájomnej dohode starostu a predsedov organizácií.
Rovnako tak chce starosta ubezpečiť obyvateľov, že rozpočtové provizórium nemá vplyv na realizáciu začatých investičných aktivít (cesta na ulici Za parkom a most pri športovom areáli). Na tieto investície máme podpísané so zhotoviteľmi zmluvy o dielo a čoskoro sa začnú realizovať aj samotné stavebné práce.
Starosta obce verí, že väčšina obyvateľov chápe jemu delegovanú zákonnú zodpovednosť za vedenie obce. Ak ho chce väčšina poslancov OZ tlačiť svojimi uzneseniami do porušovania platných predpisov a zákonov, musí im povedať rázne NIE (a robí tak jediným možným spôsobom = vetovaním týchto uznesení).

Značky:

Váš komentár