Sumarizácia podkladov pre tvorbu rozpočtu obce Košeca

10. decembra 2013 14:250 komentárovZobrazené: 100 x
Vlajka Košeca

Proces schvaľovania rozpočtu obce sa riadi pravidlami, ktoré sú stanovené platnou legislatívou.
Z nej napr. vyplýva, že návrh rozpočtu má byť zverejnený v obci na mieste obvyklom minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním a schvaľovaním obecným zastupiteľstvom.
Návrh rozpočtu obce Košeca bol zverejnený na verejne prístupnom mieste v obci a tiež na webovom sídle obce Košeca v dostatočnom predstihu na to, aby sa poslanci obecného zastupiteľstva i verejnosť mohli k nemu vyjadriť a pripomienkovať ho.
V rámci pripomienkového konania sme nedostali žiadnu oficiálnu pripomienku k návrhu rozpočtu ani alternatívu k predloženému zneniu.
K aktívnej príprave tvorby rozpočtu boli prizvaní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí mohli pred jeho zostavovaním podávať svoje návrhy na zapracovanie.
Svoje právo využili len štyria, ktorí po osobnom stretnutí so starostom obce vypracovali návrh plánovaných aktivít na realizáciu v roku 2014.
Tieto boli do návrhu rozpočtu následne zapracované a pozrieť si ich môžete aj v priloženom texte.

Spracoval:
 Radomír Brtáň – starosta obce Košeca, december 2013

Rok 2013 sa niesol v znamení Memoranda o spolupráci medzi ZMOS-om a Vládou SR o šetrení bežných výdavkov samospráv.

Naša obec sa aktívne tejto požiadavke venovala a neuskutočňovala preto takmer žiadne výdavky, ktoré by mohli našu snahu zmariť. Snažili sme sa však aj napriek tomu zachovať kvalitu a kvantitu služieb pre občanov, čo sa nám rozhodne podarilo.

Obec však nemôže niekoľko rokov po sebe iba šetriť a nemôže efektívne existovať bez investícií do jej rozvoja. Ukázali sme už od roku 2008, že to so šetrením myslíme vážne a tomu zodpovedajú aj naše ekonomické výsledky.

Medzi najdôležitejšie oblasti úspor patrí najmä odpadové hospodárstvo, energetická náročnosť prevádzky obce  a vhodné nastavenie daňového zaťaženia.

V oblasti odpadového hospodárstva obec dokáže oproti nákladom v roku 2007 každoročne šetriť 20.000,- až 30.000,- EUR. Je to neuveriteľná suma, ktorá sa za šesť rokov vyšplhala celkovo na minimálne 120.000,-. Tieto zdroje zostali zachované v obci a aj preto sme sa nedostali do problémov ako iné obce či mestá, ktoré boli nútené napríklad vypínať v noci verejné osvetlenie alebo obmedzovať rozsah služieb poskytovaných obyvateľom. Kvalitný systém triedenia odpadov a motivačný systém poplatkov za komunálny odpad v občanoch vybudoval návyky, ktoré sa pozitívne odrážajú na každoročnom znižovaní produkcie odpadov v našej obci. So znižovaním produkcie sa následne vyváža menšie množstvo odpadov na skládku a so zvyšovaním efektivity triedenia odpadu sa podporujú znovu používanie odpadov, recyklácia, prípadne využitie odpadov na energetické zhodnotenie. Príjmom do rozpočtu sú tiež zdroje za odovzdaný odpad firmám na ich zhodnotenie (Vetropack Nemšová, PAL-KOV Dubnica nad Váhom,…) a zdroje z Recyklačného fondu i Envipaku za množstvá odpadu smerujúce na zhodnotenie.

V roku 2013 sme úspešnou kolaudáciou zberného dvora dokončili realizáciu veľkého projektu, ktorý nám opäť zlepší možnosti vytriediť rôzne komodity odpadov a zlepší aj možnosti pre občanov, ktorí budú môcť na jednom mieste odovzdať prakticky všetok odpad, kde sa v rámci zaplateného poplatku za komunálne odpady postaráme o to, aby sa s ním nakladalo podľa platnej legislatívy.

Oblasť energetickej náročnosti prevádzky obce predstavujú energie na zabezpečovanie verejného osvetlenia, vykurovania, osvetlenia priestorov kancelárií a iných priestorov vo vlastníctve obce. Verejné osvetlenie prešlo dvomi fázami modernizácie. V prvom rade to bola výmena 245 ks svietidiel za úspornejšie s LED technológiou v rámci dotácie z Nórskeho finančného mechanizmu. Každoročne sa nám týmto darí usporiť od roku 2009 na elektrickej energii cca 5.500,- EUR. Za viac ako štyri roky to je minimálne 20.000,- EUR, ktoré nám už dvojnásobne vrátili našu spoluúčasť na projekt späť do rozpočtu obce.

Vhodné nastavenie daňového zaťaženia sa veľmi výrazne prejavilo v dvoch špecifických rokoch, kedy sa na návrh starostu obce rozhodlo obecné zastupiteľstvo prijať VZN o dani z nehnuteľnosti, ktoré maximálnou sadzbou zdanilo pozemky – ostatné plochy v lokalite za Váhom (tieto mali byť využité na skladovanie štrkov a pieskov a neskôr na ich ťažbu). Investor nám musel zaplatiť sumu cca 66.000,- EUR za dva roky, počas ktorých tieto ostatné plochy boli vyňaté z pôdneho fondu. Dôležitý na daňovom zaťažení v našej obci je fakt, že sa výrazne nezvyšovali dane pre obyvateľstvo ani pre podnikateľov, ktorých výškami stále patríme medzi „najlacnejšie“ v okolí.

Tieto spomenuté no i rôzne ďalšie aktivity obce znamenajú, že v hodnotení INEKO dosahujeme aj za rok 2012 výborné finančné zdravie. (Zdroj:http://www.obce.ineko.sk/profily/?ID=1079)

Hodnotenie finančného zdravia obce Košeca (2009 – 2012)
Celkové finančné zdravie 5,0 / zo stupnice, kde 6,0 je najlepší výsledok = výborné finančné zdravie

Zložky finančného zdravia

Základná bilancia 3,9
Dlhová služba 4,7
Celkový dlh 5,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 6,0
Okamžitá likvidita 5,3

Všetky tieto aspekty nám dovoľujú uskutočniť navrhnuté aktivity bez hrozby výrazne negatívneho dopadu na finančnú stabilitu obce.

Dôležitou súčasťou návrhu je kapitálový príjem z odpredaja nepotrebného obecného majetku. Návrh na odpredaj je odôvodnený neefektívnym a nehospodárnym súčasným stavom, pri ktorom sa spláca istina a úroky z úveru, ktorého časť práve bola použitá na kúpu nehnuteľností (pozemkov a budov) v bývalej tehelni. Od roku 2008 až doteraz nebolo schopné obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o efektívnom využití tohto areálu. Starosta predložil v minulosti návrh na využitie pozemkov pre projektRevitalizácie tehelne ako starého hnedého priemyselného parku. Žiaľ, poslanci vtedy návrh na podanie žiadosti k získaniu dotácie neodsúhlasili. Od toho času areál pustne.

Vyhlásenie zámeru odpredať majetok obce – starú tehelňu – by malo byť pre poslancov prioritou v prípade, ak chcú zachovať rozvoj obce bez zvyšovania daní a bez ďalšieho úverového zaťažovania. V opačnom prípade na ich neschopnosť vyriešiť túto problematiku doplatia obyvatelia už v blízkej budúcnosti.

Zo získaných zdrojov odpredajom tehelne sa budú dať realizovať všetky kapitálové výdavky navrhnuté v tomto dokumente. Zostatok peňazí z odpredaja je možné použiť aj na splatenie všetkých úverov, ktoré obec v súčasnosti má.

NÁVRHY AKTIVÍT NA ZAPRACOVANIE DO ROZPOČTU PRE ROK 2014 predložené pri príprave rozpočtu obce Košeca na rok 2014 a výhľadovo na roky 2015 a 2016 poslancami

Mgr. Júliou Palčekovou, Mgr. Miroslavou Švehlovou, Máriou Kalamenovou, Jozefom Surovým a starostom obce Radomírom Brtáňom

Údržba:

1. Prídavné zariadenia na stroje vo vlastníctve obce (cca 2.000,- EUR na mulčovač k traktoru)

2. V kapitole životné prostredie – nákup chemického prostriedku Roundap eko na zničenie inváznych druhov rastlín pri potoku – môžeme využiť aj prostriedky, ktoré sa nevyčerpajú z položky výsadba drevín + práce na odstraňovaní týchto inváznych rastlín

Investície:

3. Rozšírenie zasadačky oproti OcÚ – pripraviť návrh a predbežné náklady na túto akciu
Boli by to kapitálové výdavky – prístavba, ale predtým aj odkúpenie pozemku susediaceho so zasadačkou od súčasného vlastníka
Osloviť projektantov na spracovanie štúdie
– odhad nákladov: štúdia 300,- , projektová dokumentácia 800,- , odkúpenie pozemku ??? ,   stavba komplet 15.000,-

4. Brána do zberného dvora – posuvná
– odhad nákladov: 1.500,-

5. Most cez Košecký potok pri ŠA do Zberného dvora a úprava cesty k Zbernému dvoru v Košeci
– odhad nákladov: projektová dokumentácia 500,- , stavba komplet 5.000,-

6. Oprava lávky cez Podhradský potok pri križovatke Železničnej a Želiarskej ulice – výmena drevených lát za nové, prípadne nahradenie kovovými roštami
– odhad nákladov: laty možno aj sponzorsky – ak nie tak cca 300,- , kovový rošt cca 1.700,-

7. Presun autobusovej zastávky v Nozdroviciach v smere od Ladiec a vyhotovenie prechodu pre chodcov v tejto časti a chodníka spájajúceho popri hlavnej ceste ulice Horniacku a Za parkom
– odhad nákladov komplet na všetky činnosti: projekt 1.000,- , zastávka 2.000,- , prechod  500,- , chodník 3.000,-

8. Vytvorenie oddychovej zóny za OÚ a realizácia chodníka cez záhradu na prepojenie Hlavnej ulice a ul. Športovcov + oplotenie časti s garážami
– odhad nákladov komplet: projekt 400,- , plot a brána 1.500,- , chodník 3.500,-

9. Náter domu smútku – exteriérová farba fasádna prípadne aj na strechu (taká ako sa dávala na strechu telocvične) – odhadované náklady: 4.000,-

10. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – výmena okien, dverí (aj brány), nové kúrenie, strecha podľa jej stavu, zázemie (sprchy,…), elektroinštalácia, … – predtým projektová dokumentácia
– odhadované náklady spolu na všetky aktivity: 15 – 20.000,-

11. Návrh prepojenie ul. Sadová a Prúdy mostom aj pre osobné automobily – štúdia na rozpracovanie – osloviť projektantov
– odhadované náklady: 700,-

12. Projektová dokumentácia na chodník od autobazáru smerom do Ilavy – príprava podkladov vrátane geodetických prác (výškopis, polohopis, geom. plán)
– odhadované náklady: 1.700,-

13. Projektová dokumentácia na chodník pre peších a cyklistov na Zliechovskej ulici – príprava podkladov vrátane geodetických prác (výškopis, polohopis, geom. plán)
– odhadované náklady: 3.000,-

14. Projekt na rozhľadňu – zintenzívnenie komunikácie s majiteľmi pozemkov a návrh štúdie – osloviť projektantov
– odhadované náklady: 400,-

15. Projekt na rozšírenie jedálne v MŠ – zimná záhrada – štúdia – návrhy – osloviť projektantov
– odhadované náklady na štúdiu: 700,-

16. Projekt parkoviska pri materskej škole – následne financovanie – terénne úpravy + zámková dlažba + obrubníky,…
– odhadované náklady: projekt 400,- , stavba 6.000,-

17. Úprava cesty Rudnianska ulica – druhá polovica ak sa stihne polovica v roku 2013,
– odhadované náklady: 3.500,-

18. Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ – buď úprava asfaltovej plochy alebo nová plocha
– odhadované náklady: 25.000,-

19. Návrh na vyhlásenie odpredaja tehelne – predtým doriešiť žiadosti na vlastnícke vysporiadania p. Jankeová, p. Hanták a p. Belková-Canins
– možný príjem z odpredaja tehelne = min. 300.000,-

20. Rekonštrukcia rozhlasu – nové samonosné káble a oprava stĺpov, ktoré sú odhnité od zeme
– odhadované náklady 3.000,-

21. Kamerový systém v ZŠ prípadne aj v MŠ – návrh pre ZŠ, aby si to riešili z vlastného rozpočtu
– možnosť získania grantov a dotácie

22. Zrušenie pôvodného oplotenia ZŠ a vyhotovenie nového bližšie ku škole – otvorenie priestoru záhrady pre verejnosť
– návrh pre ZŠ, aby si to riešili z vlastného rozpočtu

23. Návrh na osadenie spomaľovačov rýchlosti na miestne komunikácie – Športovcov, Továrenská, Železničná,…
– odhadovaný náklad cca 1.300,-

24. Vybudovanie altánku pri Osvetovej besede v Nozdroviciach – návrh a následne projektová dokumentácia – komunikácia so stolnými tenistami
– odhadovaný náklad: projekt 300,- , stavba 2.500,-

25. Bývanie – návrhy na využitie tehelne v prípade, že sa majetok neodpredá – bod na prerokovanie pre poslancov OZ. HBV, IBV, …? iné lokality pre nájomné byty? Do súkromného vlastníctva? … hľadať možnosti financovania ŠFRB,…

26. Platobný terminál na OcÚ – možnosť platiť aj kartou – budú predložené ponuky na OZ

27. Kultúra – vydanie aspoň 200 ks Monografie o Košeci
– odhadovaný náklad cca 3.000,- EUR (keďže to bude výdaj – navrhnúť v rozpočte aj príjem v tej istej výške, pretože by to bolo určené hlavne na predaj)  – odhadovaný príjem 3.000,-

28. Označenie turistických a cyklotrás v lesoch aj v obci informačnými tabuľkami + k tomu aj nejakú peknú mapku – maľovanú (CBS napr.) do centra obce
– odhadovaný náklad na mapku cca 500,- a ostatné sa dá získať rozpočet od dodávateľov

Materiál na prevádzku:

29. Vrecia na triedený odpad – budú chýbať určite modré, žlté, …
– odhadovaný náklad: 1.500,- – môže byť financované z plánovaných príjmov z recyklačného fondu za odovzdané zložky odpadov

Značky:

Váš komentár