Upozornenie – povinnosť odstraňovať invazívne druhy rastlín

7. mája 2014 16:170 komentárovZobrazené: 671 x
Upozornenie – povinnosť odstraňovať invazívne druhy rastlín

Obecný úrad v Košeci, upozorňuje občanov, že podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 7b odstavec 3, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady odstraňovať invazívne druhy rastlín a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
Podľa vyhlášky 24/2003 na vegetatívne rozmnožujúce sa invazívne druhy rastlín, čo je pohánkovec (Fallopia) – sa odporúča použiť kombinovaný spôsob ničenia – mechanický a chemický. Prvé kosenie s postrekom je treba vykonať v druhej polovici mája pri výške pohánkovca 1 m. Najvhodnejšia výška na aplikáciu vhodných herbicídov je pri výške 20 cm. Druhú fázu ničenia je potrebné uskutočniť ôsmy až desiaty týždeň po prvej fáze, tzn. v júni alebo v auguste.
Medzi pokosením a chemickým postrekom by nemal uplynúť dlhší časový interval ako 2-3 týždne, lebo pohánkovec rastie veľmi rýchlo. Pri zemných prácach spojených s presunom zeminy nesmie dochádzať k narušeniu podzemných častí rastlín a ku ich transportu na nové lokality. V línii toku treba najskôr odstraňovať jedince na vyššie situovaných lokalitách, nakoľko sa šíria po toku smerom dole.

Značky:

Váš komentár