Územný plán obce Košeca – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

13. septembra 2013 11:200 komentárovZobrazené: 309 x
Územný plán obce Košeca – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Obstarávateľ, obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 63 Košeca, v zastúpení starostom Radomírom Brtáňom, doručil Obvodnému úradu životného prostredia Trenčín podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Košeca“ ktoré bolo obci Košeca doručené ako dotknutej obci.

Oznámenie je k dispozícií k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Košeci na nástenke vedľa kancelárie č. 1 v pracovných dňoch počas úradných hodín do 25.septembra 2013.
Tu je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópiu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na adresu:
Obvodný úrad životného prostredia Trenčín
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Prílohy:

Značky:

Váš komentár