Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14. 6. 2018

20. júna 2018 09:190 komentárovZobrazené: 191 x
Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14. 6. 2018

Výsledky posledného zasadnutia OZ v Košeci zosumarizované v jednotlivých uzneseniach nájdete v prílohe článku.
Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň nepodpísal schválené uznesenie č. 44:

Uznesenie č. 44/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca zo dňa 14. júna 2018

___________________________________________________________________________

K bodu 7.1 Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020 a Návrh programového rozpočtu na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca na svojom zasadnutí dňa 14.06.2018                                                        
podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A: Prerokovalo a schvaľuje pozmeňujúce návrhy poslancov k tretej verzií návrhu rozpočtu   Obce Košeca na rok 2018. Ide o návrhy, ktoré poslanci zaslali dňa 13.06.2018 pred rokovaním OZ dňa 14.06.2018 na mailovú adresu: podatelna(zav)koseca.sk. Pozmeňujúce návrhy boli zaslané v časti bežných výdavkov a kapitálových výdavkov predloženého návrhu rozpočtu obce Košeca. Uvedené návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 14.06.2018.

B: Prerokovalo a schvaľuje tretiu verziu upraveného rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2018 vrátane programov s pripomienkami poslancov podľa bodu A)  tohto uznesenia predložených poslancami OZ Košeca.

C: Informuje občanov, že stanovenie položiek rozpočtu obce Košeca na rok 2018   v kapitálových výdavkoch v znížených sumách neznamená, že obec nebude realizovať žiadne investičné a rozvojové aktivity. Finančné prostriedky v týchto kapitolách rozpočtu budú schvaľované individuálne, podľa aktuálneho investičného zámeru a možností rozpočtu obce.

D: Berie na vedomie rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2019  a 2020 vrátane programov.

Hlasovanie:  

Za: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský, Katarína Turzová, Dárius Kutej
Proti: 4 Mária Kalamenová, PaedDr. Miroslava Švehlová, Mgr. Dana Bajzíková, Radovan Kolembus
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.

Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že uznesenie je v rozpore s viacerými platnými zákonmi, najmä však so  zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a je zjavne nevýhodné pre obec.

Obec je povinná pri zostavovaní rozpočtu postupovať podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“) a tiež ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. je obec pri zostavovaní rozpočtu povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

Nemôže nastať situácia, že obec zostaví rozpočet, v ktorom nebudú zabezpečené výdavky na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy, na výkon samosprávnych pôsobností obce ale aj na úhradu záväzkov vyplývajúcich z uplatnenia osobitných predpisov.

Vzhľadom na skutočnosť, že obec hospodári v rozpočtovom provizóriu, Obecný úrad dňa 29.05.2018 vyvesil a zaslal poslancom tretí návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2018 a výhľadové roky 2019 a 2020 vrátane programov, pričom schválenie rozpočtu je jedným z bodov rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 14.06.2018.

Dňa 13.06.2018 o 23:37 hod. zaslal pán poslanec Ing. Jozef Ďurech pripomienky poslancov k návrhu rozpočtu (pričom okrem p. poslanca Ďurecha, ostatní poslanci nie sú v pripomienkach uvedení).

Pripomienky boli zaslané k návrhu rozpočtu v časti:

  • bežné výdavky – 45 pripomienok
  • kapitálové výdavky – 44 pripomienok

*konkrétne pripomienky tvoria prílohu tohto materiálu, ktorý bol predložený

Pripomienky sú zaslané formou zníženia alebo úpravy jednotlivých položiek predloženého návrhu rozpočtu bez uvedenia odôvodnenia zmeny. 

Stanovisko navrhovateľa rozpočtu:

Navrhovateľ si prešiel jednotlivé pripomienky k navrhovaným  položkám bežných výdavkov a kapitálových výdavkov a dospel k záveru, že pripomienkam nie je možné vyhovieť z nasledujúcich dôvodov:

Návrhu rozpočtu obce na rok 2018 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností a potrieb obce. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych zásad fiškálnej decentralizácie, zákona o štátnom rozpočte na rok 2018, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce v roku 2018. V súlade s očakávanými príjmami na rok 2018 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet a tiež zohľadnenie vyhodnotenia hospodárenia obce za rok 2017. Tretí návrh rozpočtu obce Košeca vychádza tiež z reálne dosiahnutých príjmov a reálnych výdavkov a zistených skutočnosti ku dňu predkladania tretieho návrhu rozpočtu obce Košeca, pričom výdavky tak, ako sú nastavené v návrhu rozpočtu, zodpovedajú legislatívnym podmienkam zostavovania rozpočtu a reálnym potrebám obce v r. 2018.

V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“), pri zostavovaní rozpočtu má obec povinnosť prednostne zabezpečiť financovanie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. Nemôže nastať situácia, že obec zostaví rozpočet, v ktorom nebudú zabezpečené výdavky na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy, na výkon samosprávnych pôsobností obce alebo na úhradu záväzkov vyplývajúcich z uplatnenia osobitných predpisov. Všetky tieto skutočnosti predkladaný tretí návrh rozpočtu obsahuje. Prijatím pripomienok by nastala situácia, že by sme vo výdavkovej časti nemali schválený rozpočet na bežný chod samosprávy viď. zníženie položiek na servise, údržbe, opravách, údržbe verejného osvetlenia, všeobecnom materiáli, údržbe miestneho rozhlasu, projektových dokumentáciách a ostatných navrhnutých znížených položkách. Rovnaká situácia je aj v prípade zníženia výdavkov na strane kapitálových výdavkov. V zmysle platnej legislatívy je obec povinná pri zostavovaní rozpočtu schvaľovať aj plán investičných akcií, ktorý je zahrnutý v kapitálových výdavkoch a mať tieto výdavky zapojené v rozpočte na aktuálny rozpočtový rok (plánovanie investičných akcií v obci je aj hlavnou úlohou poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení). Preto navrhovateľ vidí ako rozpor so zákonom informáciu poslancov, predkladajúcich pripomienky, že stanovenie položiek v kapitálových výdavkoch v znížených sumách neznamená, že obec nebude realizovať žiadne investičné a rozvojové aktivity a že finančné prostriedky v týchto kapitolách rozpočtu budú schvaľované individuálne, podľa aktuálne investičného zámeru a možností rozpočtu obce. Už v čase prípravy a tvorby návrhu rozpočtu, na ktorom sa majú podieľať aj poslanci na aktuálny rok musí byť zrejmé, aké investičné akcie sa v danom roku  pripravujú a čo je prioritou výdavkovej časti. 

Niektoré pripomienky ďalej obsahujú aj úpravy, ktoré ale žiadnou úpravou neboli, napr. :

  • návrh predkladateľa rozpočtu na položke odmeny bol 0 eur a poslanci dali návrh 0 eur – tzn. pripomienkou nedošlo k žiadnej úprave
  • návrh predkladateľa rozpočtu na položke pasportizácie ciest 0 eur a poslanci dali návrh 0 eur – tzn. pripomienkou nedošlo k žiadnej úprave
  • návrh predkladateľa rozpočtu na položke plyn 500 eur a poslanci dali návrh 500 eur – tzn. pripomienkou nedošlo k žiadnej úprave

*takýchto pripomienok, ktoré vlastne nič neupravili, bolo v bežných ale aj kapitálových výdavkoch zaslaných viacero.

Týmito pripomienkami sa z dôvodu nepochopenia a nejasnosti podania takejto pripomienky predkladateľ návrhu rozpočtu nezaoberal.

Ďalej si dovoľujeme upozorniť na zmenu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. s účinnosťou od 01.04.2018, ktorá v § 9 ods. 2 zaviedla aj formu podávania pripomienok či už k návrhu rozpočtu alebo záverečného účtu, pričom nové znenie zákona bolo poslancom zaslané dňa 23.3.2018. Novela zákona o obecnom zriadení zaviedla, že ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 zákona o obecnom zriadení týkajúce sa podávania pripomienok k návrhu nariadení platia aj pri podávaní pripomienok k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu, preto je potrebné pri podávaní písomných  pripomienok aj zo strany poslancov dodržiavať tieto ustanovenia.

Na základe vyššie uvedených skutočností a citovaných právnych noriem predkladateľ návrh rozpočtu pripomienkam p. Ing. Jozefa Ďurecha k tretiemu návrhu rozpočtu nevyhovuje.

Predmetné uznesenie a schválený rozpočet je v rozpore s príslušnými ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z., ako aj v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p..

Značky:

Váš komentár