Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 8. 6. 2017

13. júna 2017 13:210 komentárovZobrazené: 209 x
Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 8. 6. 2017

Na poslednom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo vo štvrtok 8. júna 2017 sa opäť rokovalo o rozpočte obce na rok 2017 a boli predložené aj ďalšie návrhy uznesení (napr. o podaní žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku na projekt „Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca“, tiež o použití prebytku hospodárenia z roku 2016 a použití časti rezervného fondu na realizáciu investície „Železničná ulica – miestna komunikácia – prestavba“).
Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň sa domnieva, že 3 schválené uznesenia sú zjavne nevýhodné pre obec resp. sú v rozpore so zákonom. Ide o uznesenia číslo: 62/2017, 63/2017, 65/2017. Jeho dôvodové správy k nepodpísaniu týchto uznesení sú pod textom uznesení v priloženom dokumente.
Už tento štvrtok je zvolané nasledujúce zasadnutie OZ, nakoľko cesta na Železničnej ulici je v katastrofálnom technickom stave a jej oprava podľa vypracovanej projektovej dokumentácie s doplnením chodníka, dažďovej kanalizácie a oporného múru potoka nebola niektorými poslancami podporená (viď uznesenie č. 69/2017). Možno z ich strany išlo len o nedorozumenie a nepochopenie navrhovaného uznesenia, ktoré len kopírovalo ich záväzok z minulosti voči obyvateľom/užívateľom cesty na Železničnej ulici.

Uznesenie č. 69/2017

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca

zo dňa 08.júna 2017

K bodu 7.3. Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A: Prerokovalo

Použitie zostatku finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške 170 898,69 EUR a použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov vo výške 220 800 EUR na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Železničná, Košeca.

B: Schvaľuje

Použitie zostatku finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške 170 898,69 EUR a použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu z minulých rokov vo výške 220 800 EUR na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Železničná, Košeca.

 

Uznesenie nebolo schválené.

Hlasovanie:  

Za: 3  Mária Kalamenová,  Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava Švehlová
Proti: 2 Ing. Janka Kantoríková, Katarína Turzová
Zdržal sa: 2 Dárius Kutej, Ing. Jozef Ďurech
Neprítomní: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Pavol Ostrovský

 

 

Značky:

Váš komentár