Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Košeca

20. februára 2020 10:190 komentárovZobrazené: 445 x
Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Košeca

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 593/2019 zo dňa 04.12.2019 schválila zoznam katastrálnych území, v ktorých sa začnú prípravné konania pozemkových úprav. Jedným z týchto katastrálnych území je aj k.ú. Košeca.

Pozemkové úpravy podľa zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zahŕňajú najmä zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov), technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním pozemkov.
Obsahom pozemkových úprav podľa zákona je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo–ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

Správnym orgánom na konanie o pozemkových úpravách je pre náš obvod Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, ktorý nariaďuje prípravné konanie k pozemkovým úpravám. Bližšie informácie nájdete v priloženej verejnej vyhláške:

 

Značky:

Váš komentár