Vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra obce Košeca

27. mája 2011 08:170 komentárovZobrazené: 95 x
Vlajka Košeca

V súlade s uznesením OZ č. 82/2011 zo dňa 26. 05. 2011 sa vyhlasuje voľba hlavného kontrolóra obce Košeca. Táto sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. 08. 2011 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Košeci. Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov. V zmysle § 18a, ods. 6 zákona 369/1990 Zb. v zmysle neskorších predpisov, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas, s úväzkom 10 hod./týždeň, t. j. 26,7 % z plného úväzku 37,50 hod./týždeň. Zároveň povoľuje prácu vykonávať v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času v zmysle § 87 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení. Deň nástupu hlavného kontrolóra do zamestnania je 01. septembra 2011.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. náležitosti prihlášky:
– meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo)
– originál výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
– úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
– kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
– štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
– súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7, ods. 1 a 2 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve obce Košeca
3. spôsob a vykonanie voľby:

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Košeca doručí osobne svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“
na adresu :
Obec Košeca
Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
tak, aby táto bola podateľňou Obecného úradu Košeca prebratá najneskôr dňa 11. 08. 2011 do 15.30 hod.

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia vymenovaná OZ v zložení:
Bc. Pavol Ondrejka – predseda
Mgr. Miroslava Švehlová – člen
Mgr. Helena Popovičová – člen
dňa 12. 08. 2011 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Košeci.

Na otváraní obálok sa zúčastnia všetci uchádzači a poslanci obecného zastupiteľstva. Po otvorení obálok bude oznámené, či kandidáti splnili, alebo nesplnili stanovené kritéria. Z otvárania obálok sa vyhotoví zápisnica. S kandidátmi, ktorí budú spĺňať požadované kritéria, bude priamo na mieste vykonaný pohovor. Na zasadnutí OZ dňa 25. 08. 2011 bude vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3, zákona o obecnom zriadení voľba hlavného kontrolóra obce Košeca. O výsledku výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Košeca budú všetci uchádzači písomne vyrozumení.

Zverejnené na úradnej tabuli: dňa 27. 05. 2011
Zverejnené na webovom sídle obce www.koseca.sk: dňa 27. 05. 2011

Značky:

Váš komentár