Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Košeca

18. marca 2011 11:430 komentárovZobrazené: 52 x
Vlajka Košeca

V súlade s uznesením OZ č. 60/2011  zo dňa 17. 03. 2011 sa vyhlasuje voľba hlavného kontrolóra obce Košeca. Táto  sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré   sa bude konať dňa 26. 05. 2011 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Košeci. Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov. V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas, s úväzkom 10 hod./týždeň, t. j. 26,7 % z plného úväzku 37,50 hod./týždeň. Zároveň povoľuje prácu vykonávať v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času v zmysle § 87 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení.

Deň nástupu hlavného kontrolóra do zamestnania je 01. júl 2011.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

2. náležitosti prihlášky: – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo) – originál výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) – úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov – štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia – súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7, ods. 1 a 2 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve obce Košeca

3. ďalšie predpoklady:

– najmenej 3 roky praxe vo verejnej alebo štátnej správe v kontrolnej oblasti – znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom obce rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, v oblasti finančnej kontroly účtovníctva, v oblasti rozpočtových pravidiel, v oblasti sťažností a petícií a ďalších právnych predpisov – užívateľské ovládanie počítača – občianska a morálna bezúhonnosť

4. spôsob a vykonanie voľby: Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Košeca doručí osobne svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra –NEOTVÁRAŤ“ na adresu :  Obec Košeca Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64  Košeca tak, aby táto bola podateľňou Obecného úradu Košeca prebratá najneskôr dňa 12. 05. 2011 do 15.30 hod.

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia vymenovaná OZ v zložení:

Bc. Pavol Ondrejka – predseda
Mgr. Miroslava Švehlová – člen
Mgr. Helena Popovičová – člen

dňa 16. 05. 2011 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Košeci.

Na otváranie obálok budú pozvaní všetci uchádzači a poslanci obecného zastupiteľstva. Po otvorení obálok bude oznámené, či kandidáti splnili, alebo nesplnili stanovené kritéria. Z otvárania obálok sa vyhotoví zápisnica. S kandidátmi, ktorí budú spĺňať požadované kritéria, bude priamo na mieste vykonaný pohovor. Na zasadnutí OZ dňa 26. 05. 2011 bude vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3, zákona o obecnom zriadení voľba hlavného kontrolóra obce Košeca. O výsledku výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Košeca budú všetci uchádzači písomne vyrozumení.

Zverejnené na úradnej tabuli: dňa 18. 03. 2011
Zverejnené na webovom sídle obce www.koseca.sk: dňa 18. 03.2011

Značky:

Váš komentár