Zhodnotenie plnenia hlavných úloh za rok 2013

20. septembra 2013 08:200 komentárovZobrazené: 48 x
Vlajka Košeca

Na včerajšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol predložený tento dokument, ktorý poslanci OZ zobrali na vedomie.

Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2013
Predkladá : Brtáň Radomír – starosta

INVESTIČNÉ AKTIVITY:
FÁZA REALIZÁCIE
Nová územno-plánovacia dokumentácia – príprava nového územného plánu – proces už bol naštartovaný a v zmysle schváleného rozpočtu budú realizované postupné kroky ku grafickému výsledku
Nový územný plán obce je strategický dokument, ktorý je nutné aktualizovať, pretože pôvodný a doteraz platný dokument je z roku 1995. Rozvoj územia v posledných rokoch znamenal veľa nových územných konaní a stavebných povolení na výstavbu nových rodinných domov, ktoré rešpektovali návrhy a výhľady zo záväzného územného plánu. Pri silnejúcich požiadavkách od občanov, aby sme zaradili do plánu aj iné lokality na výstavbu IBV, je vhodné v ďalších etapách tvorby tohto dokumentu zohľadniť požiadavky v rámci možností rozširovania infraštruktúry obce.
Máme práve za sebou prvé dve etapy, ktoré nám umožnia uchádzať sa o dotáciu z ministerstva na zhotovenie ďalších etáp. Participácia verejnosti bude zabezpečená informáciami zverejňovanými na webovom sídle obce a úradnej tabuli. Prebehne aj niekoľko zhromaždení s touto tematikou. Už teraz evidujeme niekoľko písomných podaní, ktorými sú navrhnuté využitia lokalít obce na rôzne účely. Jedným z týchto podaní je aj požiadavka, aby parcela pri fabrických bytovkách bola prekvalifikovaná na iné využitie ako na výstavbu bytovky. Obyvatelia sa totiž obávajú negatívneho dopadu takého využitia územia na kvalitu ich života.

Rekonštrukcia obecných budov – obecný úrad /strecha – na opravu strechy sú vyčlenené prostriedky v rozpočte obce na rok 2013/
Strechu obecného úradu v roku 2013 určite nestihneme vymeniť. Stále nie je rozhodnuté, či ponecháme výšku hrebeňa a tvar strechy rovnaký, alebo budeme budovu znižovať. Od toho závisí, či budeme musieť žiadať o vydanie stavebného povolenia alebo nie a kedy sa vôbec budeme môcť pustiť do rekonštrukcie. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva, ktoré v minulosti schválilo investíciu do opravy strechy je potrebné prepracovať a upresniť, ako má starosta vo veci pokračovať.

Tehelňa – nájsť využitie takmer 2 hektárov pozemkov a budov na nich postavených /prenájom alebo predaj/, prípadné rozhodnutie o zmene využitia časti areálu na výstavbu HBV a IBV
Po neschválení žiadosti o kúpu areálu spoločnosťou z Dubnice nad Váhom sa opäť nič nové neudialo. S veľmi zaujímavou myšlienkou prišiel náš obyvateľ a študent architektúry, ktorý v rámci diplomovej práce navrhol využiť areál bývalej tehelne na kombináciu kultúrno-spoločenských priestorov s HBV. Stále je len a len na rozhodnutí obecného zastupiteľstva, či areál zostane bez využitia, ktoré by prinášalo do obce potrebné finančné zdroje, alebo bude len nákladovou položkou kvôli potrebe platiť istinu a úroky z úveru, ktorý sme si kvôli odkúpeniu pozemkov v roku 2008 zobrali.

Verejné komunikácie – opravy výtlkov po zime
V rámci schváleného rozpočtu obce pre tento rok boli vykonané neodkladné opravy výtlkov a vyhotovili sa aj chýbajúce bezbariérové nájazdy na chodníky v centre obce.

Výsadba zelene v obci /pokračovanie v použití prostriedkov za výrub pri železnici/ a výruby stromov, kríkov, ktoré ohrozujú nehnuteľnosti alebo životy
Pripravujeme návrhy na použitie týchto viazaných prostriedkov, ktoré budú predložené na komisiu životného prostredia. Lokality, ktoré sú v našom vlastníctve a môžu byť skrášlené výsadbou: miestny cintorín, areál ZŠ, detské ihrisko na Prúdoch, areál MŠ, park pri pamätníku a ďalšie.

Značky:

Váš komentár