Zodpovednosť za stav cesty I. triedy v našej obci – ako to je s kompetenciami?

3. mája 2016 15:210 komentárovZobrazené: 558 x
Zodpovednosť za stav cesty I. triedy v našej obci – ako to je s kompetenciami?

Už mesiace sa v našej obci potýkame s katastrofálnym stavom komunikácií, ktoré majú súvis s výstavbou vodovodu a kanalizácie. Prinášame Vám detailnejší pohľad na túto situáciu z pohľadu zodpovednosti a kompetencií jednotlivých úradov.

Cesta 1. triedy I/61
Ide o cestnú komunikáciu na Hlavnej ulici v Košeci a na časti ulice Horniackej v Nozdroviciach. Správu cesty má v kompetencii Slovenská správa ciest (http://www.ssc.sk/sk/O-nas.ssc).

SSC má svoje regionálne zastúpenie prostredníctvom dislokovaných organizačných zložiek pod jednotným názvom Investičná výstavba a správa ciest (ďalej len „IVSC“). A to konkrétne v:
Bratislave
Banskej Bystrici
Žiline (Košeca patrí pod túto organizačnú zložku)
Košiciach

Zvláštne užívanie tejto cestnej komunikácie povoľuje Okresný úrad Trenčín – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty pre zabezpečenie trvalých povrchových úprav živičného krytu vydal tento úrad dňa 14. 4. 2016 (kópia povolenia v prílohe k článku).
Ten istý úrad určuje aj použitie dopravných značiek a dopravných zariadení. V tomto prípade bolo určenie vydané rovnako dňa 14. 4. 2016 (kópia určenia v prílohe k článku).

Cesta 3. triedy  III/061040 – Zliechovská
Ide o cestnú komunikáciu v smere na Košecké Podhradie. Správu cesty má v kompetencii VÚC – Trenčiansky samosprávny kraj (https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/organizacna-struktura-uradu-tsk/odbor-dopravy.html?page_id=677).

Cesty a chodníky – miestne komunikácie
Ide o komunikácie, ktoré sú v správe obce a obec na ne vydáva Rozhodnutie o zvláštnom užívaní cestnej komunikácie, ktorým určí podmienky rozkopávok. Posledné vydané rozhodnutie, ktoré stanovilo termín na opravu komunikácií do pôvodného stavu hlavnému zhotoviteľovi stavby vodovodu a kanalizácie najneskôr do termínu 12/2015! Doteraz sa však zhotoviteľovi nepodarilo dokončiť opravy našich ciest.

O ďalšom vývoji situácie Vás budeme priebežne informovať.

Pozitívna správa na záver: od zajtra 4. 5. 2016 by sa mali v Košeci vykonávať práce na oprave živičného krytu hlavnej cesty I/61. Žiadame Vás o pochopenie a vzájomnú ústretovosť na ceste.

 

Značky:

Váš komentár